Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe porozumienia obejmujące polisolokaty sprzed 2014 roku

fot. www.fotolia.com

W marcu 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) zakończył postępowania dotyczące polisolokat. Postępowania te zaowocowały dobrowolnym obniżeniem przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych przewidzianych w umowach zawartych począwszy od 2014 roku. Obniżenie opłat nie objęło jednakże konsumentów posiadających polisy z tzw. starego portfela. Z tego względu wynegocjowano odrębne porozumienia dotyczące polisolokat sprzed 2014 roku.

Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi, na mocy których obniżone zostaną opłaty likwidacyjne tym konsumentom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Porozumienia obowiązują od 1 stycznia 2017 roku i dotyczą umów obowiązujących 1 grudnia 2016 roku, czyli takich, które nie zostały jeszcze przez strony rozwiązane (umowy aktywne). W każdym porozumieniu odrębnie uregulowano także sytuację seniorów, którzy zrezygnowali już z polisolokat (umowy nieaktywne). Konsument, który ukończywszy 61. rok życia przystąpił po 1 stycznia 2008 roku do ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), a następnie po ukończeniu co najmniej 65. roku życia zrezygnował z polisolokaty, ponosząc z tego tytułu negatywne konsekwencje finansowe, będzie mógł domagać się zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, która zostałaby pobrana na nowych. W tym celu konsument winien wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot różnicy. Wniosek ten należy złożyć w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Treść porozumień jest udostępniona na stronie internetowej UOKIK. Informacje o porozumieniach można też znaleźć na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Warto podkreślić, że zawarte porozumienia nie zamykają drogi do dochodzenia zwrotu opłat likwidacyjnych przed sądem. Właściciele polisolokat mogą także podejmować próby rozwiązania sporu na drodze polubownej. Więcej informacji na temat dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń z UFK można uzyskać u Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

Obrazek