Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sprawdź komu płacisz

Opłacając codzienne rachunki konsumenci korzystają z różnorodnych form przekazu pieniędzy wierzycielom. Jak wynika z badań, ponad 80 proc. Polaków podejmując decyzję o wyborze pośrednika w opłacaniu rachunków kieruje się niskimi kosztami obsługi. Nie bez znaczenia jest również dogodna lokalizacja. Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy należy jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na wiarygodność naszego pośrednika.

Zgodnie z prawem rachunek jest uznawany za opłacony dopiero wtedy, gdy przelew trafi do ostatecznego odbiorcy np. gazowni, zakładu energetycznego czy operatora telekomunikacyjnego. Dlatego należy pamiętać, aby dokładnie czytać regulaminy świadczenia usług – głównie warunki dotyczące terminów przekazania przez pośrednika naszych pieniędzy wierzycielowi – często sięgają one kilkunastu dni. Natomiast w sytuacji nawet kilkudniowych opóźnień przedsiębiorca ma prawo żądać od nas uiszczenia odsetek za zwłokę. Decydując się np. na konkurencyjne cenowo punkty płatnicze typu „okienka kasowe” warto korzystać z placówek polecanych przez wystawców rachunków. Zmniejsza to ryzyko przekazania pieniędzy nieuczciwym przedsiębiorcom.

Warto zaznaczyć, że w Polsce nie ma obecnie przepisów regulujących wprost kwestie związane z funkcjonowaniem „okienek kasowych”. Nie istnieją zatem ustawowo określone mechanizmy kontroli ich działalności, nie ma również właściwego organu nadzoru. Pamiętajmy, jeśli pomimo przekazania pieniędzy pośrednikowi nie dotarły do ostatecznego odbiorcy, np. gazowni czy operatora telekomunikacyjnego – należy jak najszybciej wyjaśnić z nim problem. Przede wszystkim mamy prawo domagać się zwrotu zapłaconej kwoty w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Prawo do odzyskania przekazanych środków przysługuje nam także w przypadku upadłości danego przedsiębiorcy. Jeśli natomiast pośrednik dopuści się oszustwa, powinniśmy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania.

Informacja ta powstała w związku z licznymi skargami konsumentów, które dotyczą prawidłowości funkcjonowania jednej z agencji pośrednictwa finansowego działającej na terenie miasta Jaworzna.