Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiada się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, w dniach od 19 października do 9 listopada 2015 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Dwornickiego 5, pokój nr 9-10, w  godzinach pracy urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jaworzna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


*****


Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno” jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację działań jak wyżej z wykorzystaniem zewnętrznego wsparcia finansowego. Działania miasta i funkcjonujących na jego terenie podmiotów (interesariuszy), uwzględnione w PGN, będą działaniami o statucie priorytetu  w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej np. POIiS, RPO itp. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla wyżej wymienionych działań w latach 2014-2020.

Na podstawie zawartej umowy, wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno” jest firma Energoekspert Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a. Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Do prawidłowego wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”, jak również zaplanowania realnych działań na terenie miasta, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Jaworzna zwraca się z prośba o udział w badaniu ankietowym przygotowanej przez firmę Energoekspert SP. z o.o. i skierowanej do:

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pgn.jaworzno@energoekspert.com.pl.

Papierowe arkusze ankiety można otrzymać i złożyć również w Urzędzie Miejskim w Jaworznie – ul. Grunwaldzka 33.

Ankiety przekazane do 26.06.2015 roku będą uwzględnione w pracach nad PGN.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z:

  • firmą Energoekspert Sp. z o.o., tel. (+48) 32-351-36-70,
  • Urzędem Miejskim w Jaworznie, tel. (+48) 32-618-16-69.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno”.