Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 21.12.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 35 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Na początku sesji Radni Rady poinformowano, że z dniem 1 grudnia 2021 r. radny Rady Miasta Ryszard Maciejowski zrzekł się mandatu radnego Rady Miejskiej w Jaworznie. Podziękowanie za pracę w radzie złożył Panu Ryszardowi Maciejowskiemu, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Komendant jaworznickiego Hufca ZHP Kinga Jędrzejek w imieniu harcerzy, przekazała Prezydentowi Miasta, radnym oraz mieszkańcom Jaworzna Betlejemskie Światełko Pokoju, życząc tym samym zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

W punkcie 2a. radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Następnie radni zapoznali się z raportem z realizacji "Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030" obejmujący okres sprawozdawczy: od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

W punkcie 4. radni zagłosowali w sprawie uchwały dot. pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie przyjęto projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022- 2034. Zatwierdzono również budżet na 2022 rok dla miasta Jaworzna.

W 7 i 8. punkcie uchwalono plan pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2022 rok oraz zatwierdzono plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2022 rok.

W następnym punkcie uznano za bezzasadną petycję wniesioną  przez  Fundację  Nowe  Spektrum  w sprawie  podjęcia  przez Radę Miejską  w Jaworznie  uchwały dotyczącej  przeciwstawienia się działaniom dyskryminującym  ze względu na poddanie się   szczepieniu przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego   Programu Szczepień  oraz  przeciwdziałania  próbom  podziału mieszkańców  ze względu  na  zaszczepienie  się bądź  nie zaszczepienie  się  przeciwko  COVID-19  na  terenie  miasta  Jaworzna oraz  wywieraniu  presji na osoby, które nie zaszczepiły  się   przeciwko   wirusowi   SARS-CoV-2   w Jaworznie z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu uchwały.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów naprawczych dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Ponadto radni podjęli projekty uchwał: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

W następnym punkcie radni przegłosowali uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Podczas dzisiejszej sesji ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno i ich dostosowania do nowego ustroju szkolnego.

W kolejnych punktach zagłosowano nad  projektami uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia:

 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie w ośmioletnia Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie,
 • sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie,
 • Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie,
 • Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.

W punktach od 27 do 30. radni zagłosowali nad zamiarem likwidacji:

 • publicznej Szkoły Policealnej nr 1 w Jaworznie,
 • publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Jaworznie,
 • publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Jaworznie,
 • publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaworznie.

Następnie radni przyjęli uchwałę dot. Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2022 - 2025 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2026 - 2029.

W punkcie 32. i 33. radni zagłosowali w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie oraz projektem zmieniającym uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

***

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:


Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.