Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 25.11.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Na początku sesji radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Po czym zapoznano się z projektem uchwały Rady Miejskiej ws. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2022 rok.

Następnie radni przyjęli projekty dot. uchwały ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2022-2024 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2022-2024.

W punkcie 6. radni podjęli decyzję ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r.

W punktach od 7 do 10. radni przyjęli projekty uchwał dot. podatków na 2022 rok. Szeroki materiał dotyczący zmian i zwolnień dostępny jest na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6906/zmiany_w_podatkach_na_2022_rok.html

W kolejnym punkcie radni zagłosowali nad projektem pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W punkcie 12. i 13. radni zagłosowali nad projektami dot. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta oraz ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Jaworznie.

Aktualnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa generał Janusz Skulich przedstawia sytuację epidemiczną w Jaworznie.

Następnie radni składają interpelacje oraz wolne wnioski.