Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 22.04.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad radni przyjęli protokół z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r.

Następnie radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

W punktach 5. i 6. radni jednogłośnie zagłosowali w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r. oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu wprowadzenia stanu pandemii.

Więcej informacji - https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6507/atom_20_nowe_propozycje_zwolnien_ulg_w_podatkach_i_zwrotow_oplat_dla_przedsiebiorcow.html

W kolejnym punkcie radni zagłosowali w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.  

Wszyscy mieszkańcy, którzy rezygnują z oddawania bioodpadów i kompostują je we własnym zakresie, otrzymają miesięczną ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 4,00 zł od osoby czyli o 1,50 zł więcej niż dotychczas. Tak jak wcześniej, zwolnienie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Szczegóły dostępne na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6523/z_kompostownikiem_taniej_o_4_zl_od_osoby.html

W punktach od 8 do 13 radni zagłosowali w sprawie następujących programów na lata 2021-2030:
- Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Jaworznie,
- Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie,
- Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie,
- Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie,

oraz przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jaworzna na lata 2021-2030.

W punkcie 14. radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zwrócił się do Prezydenta Miasta Jaworzna z prośbą, o dofinansowanie KM PSP w Jaworznie, poprzez wsparcie finansowe na zakup brakującego wyposażenia oraz wymianę zużytego sprzętu ratowniczego. Pilną potrzebą jest zakup wentylatora oddymiającego z funkcją generowania piany lekkiej, kamery termowizyjnej z funkcją nagrywania, narzędzia hydraulicznego wielofunkcyjnego typu kombi oraz wymiana sprzętu pneumatycznego – skokochronu. Pozyskany w ramach wnioskowanych środków finansowych sprzęt, przyczyni się w znacznym stopniu do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

Komenda Miejska Policji w Jaworznie zwróciła się do Urzędu Miasta Jaworzna z prośbą o przeniesienie środków finansowych z planu finansowego na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 60 000,00 zł. Podstawą przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego będzie podpisanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w sprawie wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na zakup samochodu służbowego. Zakup radiowozu wpłynie na poprawę gotowości służb do podejmowania szybkich i skutecznych interwencji na terenie miasta.

W punkcie 16. radni zmienili uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2021 r.

W punkcie 17. radni zagłosowali za zwolnieniem z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 22 kwietnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021r.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworznie na lata 2021-2030.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Jaworznie na lata 2021-2030.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2021-2030.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie na lata 2021-2030.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2021-2030.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Jaworzna na lata 2021-2030.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2021 r.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 19. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.