Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.1.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Na początku sesji radni wprowadzili do porządku obrad w punkcie 4a informację o prowadzonej gospodarce leśnej na terenie Miasta Jaworzna.

Radni wprowadzili również w punkcie 11a, na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, projekt uchwały ws. zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji rady miejskiej i zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2020.

W punkcie 4. radni przyjęli sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w ubiegłym roku.

W punkcie 4a przedstawiona została informacja o prowadzonej gospodarce leśnej na terenie Miasta Jaworzna.

W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

W punkcie 7. radni podjęli decyzję o finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2021 r.


W następnych dwóch punktach radni podjęli decyzję o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości stawki tej opłaty oraz określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W punkcie 10. radni przegłosowali projekt uchwały ws. zmian  w uchwale dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W punkcie 11. radni zagłosowali nad zmianą uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.

W punkcie 11a, na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, radni przegłosowali projekt uchwały ws. zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2020 roku.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2021.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.