Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.02.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej. Następnie wprowadzono punkt 23a projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

W kolejnych punktach przegłosowano zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz projekt uchwały ws. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W punkcie 5. radni przyjęli projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Miasta Jaworzna oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Kolejnie jaworzniccy radni pochylili się nad projektami uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W punkcie 8. radni zagłosowali nad uchwałą w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Fryderyka Chopina 97/8 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy za cenę ustaloną zgodnie z aktualną wartością rynkową.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Stowarzyszenia ROD "ENERGETYK III" ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w celu prowadzenia działalności statutowej.

W punkcie 11. radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu sprawowania trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oddanych na cele opiekuńcze. Tym samym radni wyrazili zgodę na udzielenie 95-procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu sprawowania przez Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 trwałego zarządu na nieruchomości.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Św. Wojciecha, w celu prowadzenia działalności statutowej. Sprawa dotyczy zrealizowanego w 2015 roku w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego boiska do plażowej piłki siatkowej przy GEOsferze.

W punktach od 13 do 23 radni głosowali w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie z przeznaczeniem pod stanowiska kontenerowe w następujących lokalizacjach - ul. Gliniana 7, ul. Grunwaldzka 202, ul. Grunwaldzka 276a, ul. Inwalidów Wojennych 1-3, ul. Jaśminowa 19-21-23, ul. Jaśminowa 25bcde, ul. Matejki 4, ul. Podwale 145-151, ul. Różana 1, ul. Tuwima 23-25 oraz ul. Urzędnicza 1.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.