Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 19.12.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 19 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Ofiar stanu wojennego i pomordowanych górników z Kopalni Wujek.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Komendant jaworznickiego Hufca ZHP Kinga Jędrzejek w imieniu harcerzy, przekazała Prezydentowi Miasta, radnym oraz mieszkańcom Jaworzna Betlejemskie Światełko Pokoju, życząc tym samym zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna". Następnie w punktach 3. i 4. radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.

Aktualnie radny Sebastian Pycia, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworznie, odczytuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030. Następnie 15 głosami "za" i 7 "wstrzymującymi się" podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030 wraz z autopoprawką.

W kolejnym punkcie radny Sebastian Pycia, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworznie, odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta projekcie budżetu miasta na 2020 rok, informującą o pozytywnej opinii RIO dot. budżetu miasta na 2020 rok.

Aktualnie Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia założenia budżetowe na 2020 rok. Zarówno z pierwszych zapowiedzi, jak i ogólnego stanu finansów w samorządach zapowiada się bardzo trudny rok. Prezydent, by zapewnić finansowanie zadań i zrównoważyć budżet dokonał ograniczeń wydatkowych w miejskich jednostkach, instytucjach kultury i wydziałach Urzędu Miejskiego.

Aktualnie Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia założenia budżetowe na 2020 rok. Zarówno z pierwszych zapowiedzi, jak i ogólnego stanu finansów w samorządach zapowiada się bardzo trudny rok. Prezydent, by zapewnić finansowanie zadań i zrównoważyć budżet dokonał ograniczeń wydatkowych w miejskich jednostkach, instytucjach kultury i wydziałach Urzędu Miejskiego. Dokonane cięcia pozwoliły zbilansować budżet, a pomimo coraz trudniejszej sytuacji, finansowana będzie kontynuacja ważnych zadań społecznych i infrastrukturalnych.

Na 620 mln i 800 tys. zł zaplanowano wpływy do jaworznickiego budżetu w roku 2020.

Na 620 mln i 800 tys. zł zaplanowano wpływy do jaworznickiego budżetu w roku 2020. Na wspomnianą kwotę składać się będą dochody bieżące w wysokości 568 924 116 zł oraz dochody majątkowe, które wyniosą 51 875 884 zł. Wśród najważniejszych źródeł dochodu w nadchodzącym roku należy wymienić - dochody własne gminy, które zaplanowano na ponad 170 mln zł (wzrost o niemal 18 mln zł w porównaniu do roku 2019), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które wyniosą 133 mln zł, subwencje ogólne z budżetu państwa (ponad 105 mln zł).

Udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą w nadchodzącym roku niższe niż w obecnym i wyniosą ponad 145 mln zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem m.in. środków europejskich będą niższe o niemal 10 mln w porównaniu do 2019 roku i wyniosą ponad 41 mln zł. Udziały we wpływach z podatku CIT wyniosą 13 mln zł, o milion zł więcej niż obecnie.

Udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą w nadchodzącym roku niższe niż w obecnym i wyniosą ponad 145 mln zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem m.in. środków europejskich będą niższe o niemal 10 mln w porównaniu do 2019 roku i wyniosą ponad 41 mln zł. Udziały we wpływach z podatku CIT wyniosą 13 mln zł, o milion zł więcej niż obecnie. Natomiast dochody własne powiatu wyniosą niemal 10 mln, co oznacza, że będą o ponad 1,7 mln zł niższe niż tegoroczne. Do budżetu miasta na 2020 rok nie wpłyną pieniądze z podatku za wybudowanie nowego bloku energetycznego. Według zapowiedzi spółki Tauron Nowe Jaworzno uruchomienie bloku nastąpi dopiero w przyszłym roku, co będzie skutkowało naliczeniem podatku od nieruchomości dopiero na 2021 rok.

Wzrost dochodu pójdzie w parze ze zwiększonymi wydatkami.

Wzrost dochodu pójdzie w parze ze zwiększonymi wydatkami. W przyszłym roku miasto będzie musiało wydać o niemal 24 mln zł więcej niż w obecnym - ponad 605,5 mln zł. Wpływ na to ma przede wszystkim sukcesywny wzrost wydatków bieżących, rosnące koszty usług, wysokie ceny przetargowe - taka tendencja utrzymuje się od lat. Wydatki majątkowe będą nieznacznie niższe, niż w roku 2019. Najważniejsze koszty, jakie poniesiemy w przyszłym roku, to - wydatki na obsługę i zadania jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i utrzymanie oświaty w kwocie ponad 358 mln zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ponad 211 mln zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ponad 147 mln zł). Pozostałe wydatki to dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Obsługa długu publicznego wyniesie 5,1 mln zł, na wydatki związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych przewidziano niemal 4 mln zł - takie finansowanie wystarczy, by skorzystać jeszcze na realizacji ostatnich projektów w kończącej się perspektywie unijnej.

Po stronie samorządu jest również podwyższenie płac minimalnych, a warto tu wspomnieć, że płaca całkiem sporej grupy ludzi pracujących w miejskich jednostkach jest właśnie na poziomie bliskim płacy minimalnej.  Mimo bardzo pesymistycznych prognoz, prezydent miasta przedłożył projekt budżetu, w którym stara się utrzymać wszystkie, ważne dla miasta wydatki, te obligatoryjne i te, które podtrzymują komfort życia w mieście.  Radni uchwalili uchwałę budżetową na 2020 rok..

Po stronie samorządu jest również podwyższenie płac minimalnych, a warto tu wspomnieć, że płaca całkiem sporej grupy ludzi pracujących w miejskich jednostkach jest właśnie na poziomie bliskim płacy minimalnej.

Mimo bardzo pesymistycznych prognoz, prezydent miasta przedłożył projekt budżetu, w którym stara się utrzymać wszystkie, ważne dla miasta wydatki, te obligatoryjne i te, które podtrzymują komfort życia w mieście.

Radni uchwalili uchwałę budżetową na 2020 rok.

Stosunkiem głosów 21 za i 1 wstrzymującym się radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok. Następnie jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie oraz w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia..

Stosunkiem głosów 21 "za" i 1 "wstrzymującym się" radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok. Następnie jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2020 rok, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie oraz w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W 11. punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.  W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.  Następnie radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.  W punkcie 14. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy gen. Feliksa Kamińskiego 10/20 w Jaworznie.  Następnie podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu niemieszkalnego, położonego przy ul. Przemysłowej 1c/5 w Jaworznie.  W punkcie 15a radni podjęli uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2019/2020..

W 11. punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

Następnie radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

W punkcie 14. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy gen. Feliksa Kamińskiego 10/20 w Jaworznie.

Następnie podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu niemieszkalnego, położonego przy ul. Przemysłowej 1c/5 w Jaworznie.

W punkcie 15a radni podjęli uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2019/2020.

Aktualnie przedstawiana jest informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna..

Aktualnie przedstawiana jest informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna.