Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.11.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 24 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Pani Alicji Dudek. Od 1984 roku Pani Alicja jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury. Swoją działalnością nie tylko wzbogaca miejską przestrzeń kulturalną, ale również jest przykładem jak pięknie można przełożyć własne talenty, umiejętności i uzdolnienia na czynienie dobra na rzecz innych. Nadanie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" jest symbolicznym gestem doceniania niezwykle patriotycznej i obywatelskiej postawy jaką Pani Alicja Dudek prezentuje od wielu dziesięcioleci, tym samym wzbogacając miasto Jaworzno o kolejny przykład do naśladowania, powielania i utrwalania tak prospołecznego wizerunku w mieście.

W kolejnych punktach radni zapoznali się ze Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów Bieruńsko-Lędzińskiego, Chrzanowskiego, Mikołowskiego, Oświęcimskiego, Pszczyńskiego oraz miasta Jaworzna, miasta Katowice, miasta Mysłowice, miasta Tychy za rok 2018 oraz sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów Będzińskiego, Chrzanowskiego, miasta Dąbrowa Górnicza, miasta Jaworzna, miasta Sosnowiec, Olkuskiego, Zawierciańskiego za rok 2018.

W punkcie 6. radni przegłosowali uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Jaworzna.

W punkcie 7. radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punktach 8., 9. i 10. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019 - 2030.

W punkcie 11. stosunkiem głosów 21 "za" i 1"wstrzymującym się" radni podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. W związku z propozycją wprowadzenia ulgi w zakresie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach zachodzi konieczność dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 13. stosunkiem głosów  14 "za",8 "przeciw" radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Następnie została podjęta uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W punkcie 16. radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 18. stosunkiem głosów radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.

Następnie podjęta została uchwała w sprawie zniesienia ochrony prawnej powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka. W ramach działań mających na celu aktualizację wpisów dotyczących ustanowionych pomników przyrody na terenie Jaworzna, została wykonana stosowna opinia przyrodnicza, w której stwierdza się utratę wartości przyrodniczych, tj.: brak występowania sasanki otwartej oraz dziewięćsiła bezłodygowego na terenie objętym tą ochroną prawną oraz brak rokowań na powodzenie reintrodukcji tych roślin na tym stanowisku. W związku z powyższym, uzasadnionym jest zniesienie powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030". Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Jaworzna powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Głównym celem Planu Adaptacji jest zwiększenie odporności miasta na przewidywany w perspektywie 2030 roku wzrost temperatury oraz wzrost częstości występowania fal upałów, wzrost częstości i intensywności występowania deszczy nawalnych, wzrost częstości występowania okresów bezopadowych z wysoką temperaturą oraz na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru i burz, poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych dających efekt synergii. Działania adaptacyjne pomogą miastu przygotować się do zmian klimatu, redukując podatność sektorów miasta: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu oraz gospodarki przestrzennej miasta. Dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

W punkcie 21. radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.