Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 29.08.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 30 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji Radni zagłosowali nad przyznaniem honorowego dyplomu Zasłużonego dla Miasta Jaworzna pośmiertnie Panu Adamowi Kasprzykowi – sportowcowi, trenerowi oraz jaworznickiemu nauczycielowi oraz pośmiertnie Panu Edwardowi Baranowi – wieloletniemu Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka", Przewodniczącemu Rady Miejskiej w latach 1991-1998 oraz byłemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Następnie radni zapoznali się z informacją na temat przebiegu wykonania budżetu miasta za I półroczne 2019 r., informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półroczne bieżącego roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W punktach 8 i 9, radni zagłosowali w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników.

W kolejnych punktach radni przegłosowali projekty uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały  dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2030 oraz w ws. określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody.

W punkcie 13 radni pochylili się nad określeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli zmiany w organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-admnistracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 15. radni przyjęli program "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna".

W następnym punkcie radni zagłosowali nad powołaniem Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie. Do Rady powołani zostali: Radny Janusz Ciołczyk z Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, Radny Janusz Papuga z Kuluby Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz Radny Tadeusz Kaczmarek ze Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto.

W punktach od 17 do 19 radni pochylili się nad zmianami w statutach P ZOZ Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie oraz Szpitala Wielospecjalistycznego. Ponadto zagłosowali nad nadaniem statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie.

W punkcie 20 radni zdecydowali o podziale środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Jaworzna.

Kolejnie radni wyrazili zgodę na sprzedaż przysługującego Gminie Miasta Jaworzna, prawa własności odrębnego lokalu mieszkaniowego, położonego przy ul Stefanii i Franciszka Mazur 117 w Jaworznie.

W 22 punkcie radni przegłosowali zmiany ws. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów. Ponadto zagłosowano również nad zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jaworzna.

W kolejnych dwóch punktach radni głosowali nad przekazaniem środków na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Jaworznie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu.

Następnie zadecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego – Północ oraz Jeleń Wschód.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.