Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.03.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji minutą ciszy uczczono pamięć Edwarda Barana - wieloletniego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka", Przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1991-1998, byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Edward Baran był społecznikiem zaangażowanym w działania na rzecz mieszkańców naszego miasta. Do ostatnich chwil swojego życia działał przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworznie, a wcześniej Kolegiaty pw. św. Wojciecha i Katarzyny. Działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Narodowej, Prezes Zarządu Powiatowego w Jaworznie, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach.

Wprowadzone zostały autopoprawki:

  • do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

Ponadto wprowadzono:

  • w punkcie 15a projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno, a także określenia granic ich obwodów,
  • w punkcie 15b projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie,
  • w punkcie 15c projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie,
  • w punkcie 15d projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,
  • w puncie 15e projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.

Następnie po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przyjęli Informację Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2018 dotyczącej renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Jaworznie od stycznia  do grudnia 2018 r.

W punktach od 5 do 7 radni zapoznali się ze sprawozdaniami dot.: strategii mieszkalnictwa za 2018 rok, z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2018 rok oraz z realizacji programów pomocy społecznej wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020.

W punkcie 9. radni zagłosowali w sprawie zmian uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

W punkcie 10. zagłosowano ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2019 roku.

W punkcie 12. radni zagłosowali w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

W punkcie 13. przegłosowano ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających w mieście.

W kolejny punkcie radni zdecydowali o przekazaniu dotacji w kwocie 70 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyposażenia w instalację fotowoltaiczną obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

W punkcie 15. radni zagłosowali w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie czynności związanych z jego podróżami służbowymi.

Następnie radni głosowali w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno oraz określenia granic ich obwodów, a także zmiany nazw Szkół Policealnych dla Dorosłych.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.