Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.09.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 29 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wszyscy zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłej Danuty Paderewskiej - długoletniego nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym, członka Honorowego PTTK, od 55 lat członka Oddziału PTTK w Jaworznie, działacza społecznego i wychowawcy wielu pokoleń uczniów, turystów i krajoznawców.

Radni zdecydowali o wprowadzeniu pod obrady punktu 2a. dotyczącego wydawania zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punkcie 2a. radni pochylą się nad nowo wprowadzonym punktem dotyczącym wydawania zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punkcie 2a. radni pochylą się nad nowo wprowadzonym punktem dotyczącym wydawania zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami. Wprowadzony projekt uchwały ma na celu zmianę przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Radni jednogłośnie przyjęli ww. uchwałę.

W punkcie 3 Radni Rady Miejskiej zapoznają się z informacją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2016 rok..

W punkcie 3 Radni Rady Miejskiej zapoznają się z informacją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2016 rok.

W punktach 4-5 radni przegłosowali Statut Miasta Jaworzna, zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027..

W punktach 4-5 radni przegłosowali Statut Miasta Jaworzna, zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027.

W punktach 6-20 radni głosują - zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe - nad uchwałami stwierdzającymi przekształcenie dotychczasowych, publicznych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie.

W punktach 6-20 radni głosują - zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe - nad uchwałami stwierdzającymi przekształcenie dotychczasowych, publicznych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. Wszystkie projekty zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

W punkcie 21. stosunkiem głosów 17 za i 5 wstrzymujących się radni przegłosowali uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Samorząd jest zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.

W punkcie 21. stosunkiem głosów 17 "za" i 5 "wstrzymujących się" radni przegłosowali uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Samorząd jest zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu. Jest to podstawowy dokument regulujący współpracę pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem na poziomie lokalnym. Określa cele, zasady, formy oraz zakres współpracy organów samorządowych Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi. Wskazuje również prognozowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym i niefinansowym. Jest podstawą polityki Miasta wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości działania. Program został wypracowany wspólnie z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Miasta Jaworzna i stanowi wyraz zaangażowania obu stron w stworzenie optymalnego planu współpracy na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2018 rok. Program został opracowany zgodnie z założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2018 rok. Program został opracowany zgodnie z założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązujące przepisy obligują gminy do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań została ujęta w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Jaworznie. Priorytetowym celem Programu jest minimalizacja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem alkoholu poprzez stworzenie zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i grupami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Jest zadaniem obligatoryjnym gminy.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W punkcie 24. jaworzniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Solskiego 6 w Jaworznie. Procedura zamiany została wszczęta na pisemny wniosek strony, stąd też Gmina Miasta Jaworzna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wyraziła zgodę na zamianę pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ulicy Solskiego 6 w Jaworznie. Pomieszczenie przynależne do gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 ma zostać zamienione na pomieszczenie przynależne do prywatnego lokalu mieszkania nr 5, tak aby pomieszczenia przynależne do lokalu własnościowego znajdowały się bezpośrednio obok siebie.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.