Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.03.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 21 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Więcej na www.jaworzno.pl

Do porządku obrad wprowadzono w pkt 5a projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkół i w pkt 5b projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..

Do porządku obrad wprowadzono w pkt 5a projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkół i w pkt 5b projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Po oficjalnym otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworznie..

Po oficjalnym otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020. W sprawozdaniu znalazły się informacje nt. realizacji programów, m.in. programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Jaworznie, programu przeciwdziałania negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia poprzez wspieranie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Jaworznie, czy Program Pomocy Osobom Bezdomnym i Przeciwdziałania Zjawisku Bezdomności w Jaworznie.

W punkcie 4. obrad zagłosowano nad zatwierdzeniem sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok. Sprawozdanie zawiera informacje z rocznej działalności miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2016, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, Ośrodka Interwencji w Jaworznie, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaworznie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dobry Dom w Jaworznie, Ogniska Wychowawczego w Jaworznie oraz Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie..

W punkcie 4. obrad zagłosowano nad zatwierdzeniem sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok. Sprawozdanie zawiera informacje z rocznej działalności miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2016, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, Ośrodka Interwencji w Jaworznie, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaworznie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dobry Dom w Jaworznie, Ogniska Wychowawczego w Jaworznie oraz Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie.

W punkcie 5. radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok. Określone tam cele strategiczne uwzględniają następujące uwarunkowania - stan jakościowy zasobu mieszkaniowego, potrzeby i preferencje lokalnej społeczności, możliwości finansowe gospodarstw domowych oraz możliwości pozyskiwania środków kredytowych na realizację potrzeb mieszkaniowych, aktywność podmiotów na rynku budownictwa mieszkaniowego, dostępność terenów inwestycyjnych i ich ceny i ceny mieszkań i poziom czynszów..

W punkcie 5. radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok. Określone tam cele strategiczne uwzględniają następujące uwarunkowania - stan jakościowy zasobu mieszkaniowego, potrzeby i preferencje lokalnej społeczności, możliwości finansowe gospodarstw domowych oraz możliwości pozyskiwania środków kredytowych na realizację potrzeb mieszkaniowych, aktywność podmiotów na rynku budownictwa mieszkaniowego, dostępność terenów inwestycyjnych i ich ceny i ceny mieszkań i poziom czynszów.

W punktach 5a i 5b radni dyskutowali nad projektami uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W punktach 5a i 5b radni dyskutowali nad projektami uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwały zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Oświatowe Związki Zawodowe. Stosunkiem głosów 15 "za" i 8 "wstrzymujących się" radni przyjęli ww. uchwały.

W kolejnej części sesji radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku.

W kolejnej części sesji radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 1 był przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma charakter obligatoryjny. W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na jego realizację. Koszty realizacji Programu w całości ponosi Gmina. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jaworznie, Fundację "Koty z Kociej", Polski Związek Łowiecki

Aktualnie Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. - firmy doradzającej samorządom przy emisjach obligacji, przedstawia zebranym prezentację, w której naświetla sens zastosowania tego typu rozwiązania właśnie w Jaworznie.

Aktualnie Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. - firmy doradzającej samorządom przy emisjach obligacji, przedstawia zebranym prezentację, w której naświetla sens zastosowania tego typu rozwiązania właśnie w Jaworznie. Według eksperta obligacje komunalne samorządu terytorialnego mogą generować mniejsze koszty spłacanych odsetek niż kredyty bankowe, co pozwoliłoby gminie w jak najbardziej gospodarny sposób zarządzać budżetem miejskim - realizując przy tym kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 15 za, 7 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 15 "za", 7 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się" przyjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna. Natomiast w punkcie 8. radni przegłosowali zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.

Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Miasto planuje wyemitować obligacje w kwocie łącznej 35.000.000 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 15.500.000 zł oraz w roku 2018 w kwocie 19.500.000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2017-2018 roku, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, teraz jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Pierwszą część obrad zakończył punkt 10., który dotyczył głosowania w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania..

Pierwszą część obrad zakończył punkt 10., który dotyczył głosowania w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punkcie 11. obrad przegłosowano uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.

W punkcie 11. obrad przegłosowano uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020". Po 8-letnim okresie wdrażania poprzedniej strategii na lata 2006-2020, a zwłaszcza elementów wynikających ze strategii sektorowych programów pomocy społecznej, zasadne wydaje się uaktualnienie diagnozy problemów społecznych, weryfikacja celów strategicznych, kierunków i sposobów działania. Ponadto, w ostatnim czasie wprowadza się lub aktualizuje krajowe i regionalne dokumenty strategiczne, które samorządy powinny brać pod uwagę przy tworzeniu własnych strategii. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020, opracowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

W punkcie 12. radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.

W punkcie 12. radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 - 2020. Warto przypomnieć, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych powołana została Rada Seniorów Miasta Jaworzna. Rada ta jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym oraz konsultacyjnym organów miasta. Jest również nowym obszarem do inicjowania i wspierania działań na rzecz polityki senioralnej. Osoby starsze stają się jedną z najliczniejszych grup społecznych. Potrzeby i warunki życia osób starszych wymagają podjęcia działań, które w sposób planowy i celowy mają wpłynąć na poprawę ich sytuacji życiowej, zwiększyć ich udział w życiu społecznym i samodzielność. Uzasadnia to przyjęcie lokalnego Programu Wspierania Osób Starszych. Projekt Programu Wspierania Osób Starszych opracowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

Stosunkiem głosów 17 za i 6 wstrzymujących się przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017-2020.

Stosunkiem głosów 17 "za" i 6 "wstrzymujących się" przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017-2020. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 5 września 2015 r. wprowadziła nową kategoryzację placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych. Udzielanie schronienia będzie następować przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni, noclegowni lub schronisku. Oczekuje się na rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów dla obiektów, w których mieszczą się te placówki oraz dla świadczonych w nich podstawowych usług. Przeprowadzona lokalna diagnoza społeczna problemu bezdomności i rozeznane potrzeby miasta w tym zakresie oraz wymogi prawa uzasadniają przyjęcie przez Radę Miejską nowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017-2020. Projekt Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017-2020 opracowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

W punkcie 14. radni zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku.

W punkcie 14. radni zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie, po wnikliwej analizie opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie materiałów źródłowych, dotyczących podziału środków PFRON w Gminie Miasta Jaworzna, wypracowała stanowisko w sprawie wyboru priorytetowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku. Za priorytetowe w 2017 r. uznano - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (między innymi zakup wózków inwalidzkich, protez kończyn, sprzętu stomijnego, pionizatorów, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, a także do sprzętu rehabilitacyjnego służącego rehabilitacji w warunkach domowych); dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznym w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (ma na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez przystosowywanie mieszkania, a w szczególności łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż dźwigów osobowych, schodołazów, platform przyschodowych, a także zakup urządzeń ułatwiających porozumiewanie się); dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia oraz ich opiekunów, a także dla niepełnosprawnych osób dorosłych w wieku od 18 do 24 roku życia, uczących się i nie pracujących bez względu na stopień niepełnosprawności. W sumie na turnusy rehabilitacyjne miasto przeznaczy ponad 155 tys. zł.

W następnej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna..

W następnej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

Punkt 16. w całości został poświęcony głosowaniu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Punkt 16. w całości został poświęcony głosowaniu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. Uchwała została przyjęta, a radni głosowali w następujący sposób - 14 "za", 4 "przeciw", a 4 wstrzymało się od głosu.

W punkcie 17. stosunkiem głosów 15 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

W punkcie 17. stosunkiem głosów 15 "za", 5 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych. Projekt nowej uchwały określa wykaz cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dotyczącej Cmentarzy Komunalnych, bazując na pierwotnej uchwale z 2007 r. Niewielkim modyfikacjom uległy ceny za usługi cmentarne, zwykle zaokrąglane do pełnych dziesiątek złotych. Cennik został dopasowany do obecnego stanu posiadanych grobów/nisz urnowych i aktualnego regulaminu Cmentarzy Komunalnych. Projekt nowej uchwały wprowadza dodatkowe opłaty za nisze w kolumbarium oraz uzupełnia cennik o dodatkowe usługi związane z pochówkiem.

Przedostatnia uchwała w porządku obrad dotyczyła zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Przedostatnia uchwała w porządku obrad dotyczyła zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Została przyjęta stosunkiem głosów 16 "za", 1 "przeciw", a 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Ostatnia uchwała w porządku obrad dotyczyła zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu statutu..

Ostatnia uchwała w porządku obrad dotyczyła zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu statutu.

W punkcie 19. przedstawiono informacje o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

W punkcie 19. przedstawiono informacje o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.