Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 22.12.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

 

Komendant Hufca ZHP Jaworzno - Kinga Jędrzejek przekazała na ręce radnych Betlejemskie Światełko Pokoju..

Komendant Hufca ZHP Jaworzno - Kinga Jędrzejek przekazała na ręce radnych Betlejemskie Światełko Pokoju.

Radni wprowadzili punkt 17a, w którym będą dyskutować nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy partnerstwa z miastami Katowice, Mysłowice i Sosnowiec oraz złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu Drogowa Trasa Średnicowa DTŚ Wschód..

Radni wprowadzili punkt 17a, w którym będą dyskutować nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy partnerstwa z miastami Katowice, Mysłowice i Sosnowiec oraz złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu Drogowa Trasa Średnicowa DTŚ Wschód.

Po odczytaniu przez radnego Andrzeja Węglarza pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, aktualnie trwa dyskusja nad projektem budżetu na 2017 r..

Po odczytaniu przez radnego Andrzeja Węglarza pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, aktualnie trwa dyskusja nad projektem budżetu na 2017 r.

Aktualnie prezydent Paweł Silbert szczegółowo omawia prezentację, na której pokazano najważniejsze kwestie dotyczące budżetu miasta na 2017 r. Radni dyskutują nad projektem uchwały..

Aktualnie prezydent Paweł Silbert szczegółowo omawia prezentację, na której pokazano najważniejsze kwestie dotyczące budżetu miasta na 2017 r. Radni dyskutują nad projektem uchwały.

W punkcie 3. stosunkiem głosów 15 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę budżetową na 2017 r. miasta Jaworzna..

W punkcie 3. stosunkiem głosów 15 "za", 5 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę budżetową na 2017 r. miasta Jaworzna.

Aktualnie trwa dyskusja nad projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.

Aktualnie trwa dyskusja nad projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026. Przedstawiony na obradach projekt uchwały został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

w punkcie 4. stosunkiem głosów 14 za, 2 przeciw i 6 wstrzymujących się radni przyjęli projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026..

w punkcie 4. stosunkiem głosów 14 "za", 2 przeciw i 6 "wstrzymujących się" radni przyjęli projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.

W punktach 5 i 6 radni głosowali nad ostatnimi w tym roku zmianami w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz wiążącej się z tym Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punktach 5 i 6 radni głosowali nad ostatnimi w tym roku zmianami w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz wiążącej się z tym Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026. Uchwały zostały przyjęte stosunkiem głosów 16 "za" i 6 "wstrzymujących się" oraz 15 "za" i 7 "wstrzymujących się".

W punkcie 7. radni jednogłośnie uchwalili plan pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 r. i przyjęli w całości uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 rok (punkt 8)..

W punkcie 7. radni jednogłośnie uchwalili plan pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 r. i przyjęli w całości uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 rok (punkt 8).

W punkcie 8a. radni podjęli uchwałę w spraiwe zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych komisji..

W punkcie 8a. radni podjęli uchwałę w spraiwe zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych komisji.

Pod głosowanie (punkt 10.) poddano następnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna, który uwzględnia trzy podsektory - ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy, ocenę możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz wskazanie działań w ramach racjonalizacji użytkowania nośników energii.

Pod głosowanie (punkt 10.) poddano następnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna", który uwzględnia trzy podsektory - ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy, ocenę możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz wskazanie działań w ramach racjonalizacji użytkowania nośników energii. Określa potrzeby energetyczne miasta i charakterystykę w/w systemów energetycznych dla stanu istniejącego (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.) oraz prognozę rozwoju miasta z określeniem wynikających z powyższych potrzeb energetycznych i scenariuszy ich pokrycia w perspektywie do roku 2030. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie.

W punkcie 11. stosunkiem głosów 19 za i 5 wstrzymujących się zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przejęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno..

W punkcie 11. stosunkiem głosów 19 "za" i 5 "wstrzymujących się" zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przejęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno".

W punkcie 12. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji..

W punkcie 12. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.

W punkcie 13. radni podjęli uchwałę w sprawie Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2017 - 2020.

W punkcie 13. radni podjęli uchwałę w sprawie Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2017 - 2020. Gmina Miasta Jaworzna - jako gmina i miasto na prawach powiatu - zobligowana jest do realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Na podstawie oceny sytuacji zdrowotnej mieszkańców oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia, od wielu lat podejmowane są w naszym mieście działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców poprzez

W punkcie 14. radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie.

W punkcie 14. radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie". Natomiast w punkcie 15. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże". W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w.w. zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - Poprawa jakości środowiska miejskiego, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże".

W punkcie 16. radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza..

W punkcie 16. radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

W punkcie 17. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji piasku ze złoża Jaworzno-Podłęże w Jaworznie..

W punkcie 17. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji piasku ze złoża "Jaworzno-Podłęże" w Jaworznie.

W punkcie 17a. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę na zawarcie umowy partnerstwa z miastami Katowice, Mysłowice i Sosnowiec oraz złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu Drogowa Trasa Średnicowa DTŚ Wschód..

W punkcie 17a. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę na zawarcie umowy partnerstwa z miastami Katowice, Mysłowice i Sosnowiec oraz złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu Drogowa Trasa Średnicowa DTŚ Wschód.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.