Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.04.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajduje się 17 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo”.

W punkcie 1 prezydent Paweł Silbert wniósł autopoprawkę do zmian w budżecie.

W punkcie 1 prezydent Paweł Silbert wniósł autopoprawkę do zmian w budżecie. Dzięki temu 120 tys. zł zostanie przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

W punktach 3-4 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punktach 3-4 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026. Dzięki wprowadzonej przez prezydenta Pawła Silberta autopoprawce, miasto przeznaczy na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych 120 tys. zł. Jednogłośnie radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz stosunkiem głosów 20 "za" i 3 "wstrzymujących się" w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 5 radni pochylili się nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok - nazwanej umownie budżetem obywatelskim.

W punkcie 5 radni pochylili się nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok - nazwanej umownie "budżetem obywatelskim". Stosunkiem głosów 16 "za" i 7 "przeciwnych" radni przegłosowali ww. uchwałę.

JBO to inicjatywa, która pozwala mieszkańcom współdecydować o miejskich przedsięwzięciach, zarówno na płaszczyźnie ogólnomiejskiej jak i lokalnej tj. w ich obszarach zamieszkania. Uchwała reguluje kwestie związane z organizacją naboru wniosków mieszkańców, ich weryfikacją oraz wyborem zadań publicznych, pochodzących z wniosków mieszkańców do finansowania z części budżetu miasta na 2017 rok. Zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców, w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2017. Przy opracowywaniu nowego kształtu "zasad" brano pod uwagę zarówno sugestie mieszkańców jak i doświadczenia nabyte w trakcie realizacji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory koncepcja budżetu obywatelskiego w Jaworznie skupiała się na poszczególnych dzielnicach. Aktualnie - zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców - formuła JBO została rozszerzona również o projekty ogólnomiejskie. Ponadto, zgodnie z postulatami mieszkańców, wyłączono także możliwość realizacji w ramach JBO inwestycji i remontów na terenie placówek oświatowo-wychowawczych oraz budynków gminnych. Z łącznej puli dedykowanej budżetowi obywatelskiemu tj. 3 mln zł - 1 mln zł zostanie przeznaczony na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,5 mln zł przeznaczone będzie na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 75 tys. zł na obszar. Pozostałe 500 tys. zł to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach budżetu obywatelskiego.

W punkcie 6. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Chomik europejski w Jaworznie.

W punkcie 6. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Chomik europejski w Jaworznie. Uchwała dotyczy objęcia ochroną miejsc rozmnażania i przebywania Chomika europejskiego na terenie Jaworzna. Chomik europejski Cricetus cricetus jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Objęty jest krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi, uznającymi ten gatunek za ściśle chroniony, wymagający ochrony czynnej oraz zakazującymi pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku. Jednocześnie gatunek ten jest poważnie narażony na wymarcie na całym terenie swojego występowania. Stosunkiem głosów 16 "za" i 6 "wstrzymujących się" radni przegłosowali ww. uchwałę.

W punktach 7-11 radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi nadania statutów samorządowym instytucjom kultury - Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Archetti Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna, eM Band Orkiestrze Rozrywkowej Miasta Jaworzna oraz Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.

W punktach 7-11 radni głosowali nad uchwałami dotyczącymi nadania statutów samorządowym instytucjom kultury - Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu, Miejskiej Bibliotece Publicznej, "Archetti" Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestrze Rozrywkowej Miasta Jaworzna oraz Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie. Nadanie nowych statutów wynika z konieczności dostosowania ich zapisów zmienionej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W punkcie 12. radni dyskutowali nad uchwałą w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie.

W punkcie 12. radni dyskutowali nad uchwałą w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie. Stosunkiem głosów 18 "za" i 5 "wstrzymujących się", radni zdecydowali o likwidacji placówki. Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie znajduje się aktualnie w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65. W tym samym obiekcie funkcjonuje także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, w którego ramach organizacyjnych znajduje się z kolei Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych. Od kilku lat żadna z tych szkół nie prowadzi kształcenia ze względu na brak odpowiedniej liczby chętnych słuchaczy. W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Jaworznie, po uprzednim podjęciu uchwał o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, uchwaliła utworzenie z dniem 1 września 2016 r. publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Promiennej 65.

W skład Centrum weszło Technikum Energetyczne oraz szkoły wchodzące w skład ww. zespołów szkół, z wyjątkiem Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych. Mając na uwadze fakty, o których mowa powyżej, a dotyczące obydwu szkół policealnych, brak praktycznego uzasadnienia do dublowania w ramach Centrum szkół tego samego typu i rodzaju, zwłaszcza, że w ramach organizacyjnych jednej szkoły policealnej można prowadzić kształcenie w nieograniczonej liczbie zawodów.

W punkcie 13. radni głosowali nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.

W punkcie 13. radni głosowali nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu. Przedłożona pod obrady Rady Miejskiej uchwała sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie Miasta Jaworzna aktualizuje z dniem 1 września 2016 r. sieć ww. typów szkół po zmianach dokonanych w niej w wyniku reorganizacji miejskiego szkolnictwa ponadgimnazjalnego będącej skutkiem zmian związanych z utworzeniem z dniem 1 września 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Promiennej 65. Stosunkiem głosów 17 "za" i 6 "wstrzymujących się" radni przegłosowali ww. uchwałę.

W punkcie 14. radni przedyskutowali uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 14. radni przedyskutowali uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jaworzna. Stosunkiem głosów 16 "za" i 7 "wstrzymujących się" radni zdecydowali, że cena wody i ścieków w 2016 roku nie ulegnie zmianie.

Aktualnie interpelacje składają radni.

Aktualnie interpelacje składają radni. Następnie swoje wnioski będą składać mieszkańcy.