Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.11.2015 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajduje się 28 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po przyjęciu porządku obrad sesję rozpoczęło ślubowanie nowej radnej Ewy Głąbik, która zajęła miejsce posła Pawła Bańkowskiego..

Po przyjęciu porządku obrad sesję rozpoczęło ślubowanie nowej radnej Ewy Głąbik, która zajęła miejsce posła Pawła Bańkowskiego.

W punkcie 3. obrad, stosunkiem głosów 20 za i 2 wstrzymujące się, radni przyjęli stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok, w formie zaproponowanej przez Prezydenta Miasta.
W punkcie 3. obrad, stosunkiem głosów 20 "za" i 2 "wstrzymujące się", radni przyjęli stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok, w formie zaproponowanej przez Prezydenta Miasta. Zgodnie z treścią uchwały, stawki podatku zostały utrzymane na poziomie tych z lat 2014 i 2015 (te zaś były niższe od obowiązujących w 2013 roku). Zmiany w zakresie tego podatku będą dotyczyły jedynie kwestii formalnych, które wynikają ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Najważniejszy dla mieszkańców jest zapis mówiący, iż podatnik dla którego łączne zobowiązanie podatkowe zostanie określone na poziomie do 100 zł, będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie pierwszej raty podatkowej. Zagadnienie to dotyczyć będzie w Jaworznie około 25 tysięcy podatników.
W punkcie 4. obrad, stosunkiem głosów 21 za i 1 wstrzymujący się, radni przyjęli stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok. Zaproponowane przez Prezydenta Miasta i skonsultowane z Jaworznicką Izbą Gospodarczą kwoty są niższe średnio o 40 procent (w przedziale od 61 do 16 procent) od kwot ubiegłorocznych.
W punkcie 4. obrad, stosunkiem głosów 21 "za" i 1 "wstrzymujący się", radni przyjęli stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok. Zaproponowane przez Prezydenta Miasta i skonsultowane z Jaworznicką Izbą Gospodarczą kwoty są niższe średnio o 40 procent (w przedziale od 61 do 16 procent) od kwot ubiegłorocznych. Celem zaproponowania takich stawek przez prezydenta Silberta było zmniejszenie obciążeń fiskalnych podmiotów już działających na terenie Jaworzna i posiadających tutaj środki transportowe, a także zachęcenie nowych przedsiębiorców do lokalizowania swojej floty pojazdów w Jaworznie.
W punkcie 5. obrad, radni jednogłośnie zgodzili się z projektem Prezydenta Miasta i utrzymali zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 2016 r. Jest to informacja bardzo ważna dla osób planujących osiedlenie się w naszym mieście i budowę własnego domu, gdyż na mocy podjętej uchwały można liczyć na zwolnione z opłat aż przez 10 lat..

W punkcie 5. obrad, radni jednogłośnie zgodzili się z projektem Prezydenta Miasta i utrzymali zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 2016 r. Jest to informacja bardzo ważna dla osób planujących osiedlenie się w naszym mieście i budowę własnego domu, gdyż na mocy podjętej uchwały można liczyć na zwolnione z opłat aż przez 10 lat.

W punkcie 6. obrad, radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 6. obrad, radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. Ze dokumentami, na podstawie których podatnicy będą dokonywali rozliczeń swoich zobowiązań można zapoznać się tutaj - www.bip.jaworzno.pl/pobierz/51950.html

W punkcie 7. obrad, radni jednogłośnie poparli projekt Prezydenta Miasta i zdecydowali o likwidacji opłaty targowej na terenie Jaworzna.
W punkcie 7. obrad, radni jednogłośnie poparli projekt Prezydenta Miasta i zdecydowali o likwidacji opłaty targowej na terenie Jaworzna. Możliwość taka dała nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z decyzją parlamentu gmina sama może zadecydować o wprowadzeniu lub zaniechaniu tej formy podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, Prezydent Miasta zaproponował, by w przyszłym roku gmina całkowicie zrezygnowała z daniny od handlowców. Poparcie tej inicjatywy przez radnych niewątpliwie przyczyni się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez mniejszych przedsiębiorców.
W punkcie 8. obrad, radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu ponad 191 tysięcy złotych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.
W punkcie 8. obrad, radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu ponad 191 tysięcy złotych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Za tą kwotę zostaną zakupione radiowozy dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
W punkcie 9. obrad, jaworzniccy radni dyskutowali nad projektem uchwały dotyczącej przystąpienia miasta do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju z siedzibą w Gliwicach.
W punkcie 9. obrad, jaworzniccy radni dyskutowali nad projektem uchwały dotyczącej przystąpienia miasta do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju z siedzibą w Gliwicach. Zadaniem spółki będzie pozyskanie i obsługa inwestorów dla terenów między innymi obszaru Jaworznickiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, wsparcie gminy w sferze rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz utworzenie nowych, stałych miejsc pracy. O działalności instytucji informował podczas sesji Bogdan Traczyk, prezes zarządu GAPR. Głos w dyskusji zabrała również zastępca prezydenta Monika Bryl, która omówiła m.in. dotychczasową działalność ARL w Jaworznie.

Ilością głosów 15 "za", 3 "przeciw" i 4 "wstrzymujących się" radni Rady Miejskiej zdecydowali o przystąpieniu Gminy Miasta Jaworzna do spółki prawa handlowego - Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

W punktach od 10 do 14 radni głosowali na temat zmian w uwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
W punktach od 10 do 14 radni głosowali na temat zmian w uwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Większością głosów radni zdecydowali o nowych stawkach za odbiór odpadów komunalnych. Wprowadzane zmiany to m.in. efekt uruchomienia nowej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która została wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako miejsce odbioru odpadów z terenu Jaworzna oraz kosztów transportu zaproponowanych w ramach nowego przetargu.

W podjętej dzisiaj uchwale, która ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawka dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów od lutego 2016 roku wyniesie - 15 zł od osoby miesięcznie. Natomiast stawka wyższa, dla osób które nie segregują odpadów wyniesie 29 zł od osoby miesięcznie. Osoby o najniższych dochodach zostaną częściowo zwolnione z opłaty za odbiór odpadów i dalej płacić będą 11 zł za osobę. Ponadto na początku 2016 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli na wprowadzenie ulgi również dla rodzin wielodzietnych.

Więcej na ten temat na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2622/zmiany_w_uchwale_smieciowej.html

W punktach 15 i 16 radni pochylili się nad zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025.  Do godz. 12.30 ogłoszono przerwę w obradach Rady Miejskiej..

W punktach 15 i 16 radni pochylili się nad zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025.

Do godz. 12.30 ogłoszono przerwę w obradach Rady Miejskiej.

W punkcie 17. radni Rady Miejskiej głosowali nad uchwałą dotyczącą przystąpienia przez miasto do Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny.
W punkcie 17. radni Rady Miejskiej głosowali nad uchwałą dotyczącą przystąpienia przez miasto do Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny. Przystąpienie Gminy do Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny ma zintensyfikować działania związane z ochroną cennych siedlisk na terenie miasta, utrzymaniem kolekcji roślinnych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera oraz na terenie arboretum w Parku Gminnym Gródek. Ilością głosów 19 "za" i 1 "wstrzymującym się" radni zdecydowali o przystąpieniu przez miasto do Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny.
W punkcie 18. obrad radni przyjęli do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno, opracowany przez zespół konsultantów spółki Energoekspert.

W punkcie 18. obrad radni przyjęli do realizacji "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno", opracowany przez zespół konsultantów spółki Energoekspert. PGN stanowi plan realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy związanych z gospodarką w perspektywie roku 2020. Wskazuje on również, optymalne z punktu widzenia lokalnych kosztów i korzyści rozwiązania stymulujące rozwój gospodarczy. Działania Gminy i działających na jej terenie podmiotów, uwzględnione w PGN, powinny być działaniami o statucie priorytetu w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W punkcie 19. radni zagłosowali nad uchwałą dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych placówkom oświatowym.

W punkcie 19. radni zagłosowali nad uchwałą dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych placówkom oświatowym. Postanowienia odnoszące się do wysokości kwot dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia jednostek oświatowych poszczególnych typów i rodzajów pozostały w dotychczasowym brzmieniu.

W punkcie 20. - w związku z uzyskaniem mandatu poselskiego przez I. Zastępcę Prezydenta Miasta Dariusza Starzyckiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, konieczne było wyznaczenie przez Prezydenta Miasta nowego przewodniczącego.

W punkcie 20. - w związku z uzyskaniem mandatu poselskiego przez I. Zastępcę Prezydenta Miasta Dariusza Starzyckiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, konieczne było wyznaczenie przez Prezydenta Miasta nowego przewodniczącego. Radni zaakceptowali dzisiaj propozycję prezydenta Pawła Silberta i do pełnienia tej funkcji wyznaczyli nowego zastępcę prezydenta Monikę Bryl.

Punkt 21. - 27 sierpnia br. Rada Miejska dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 691 336,00 zł przypadających dla miasta Jaworzna, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2015 r. Plan finansowy konstruowany jest na podstawie złożonych wniosków oraz informacji od potencjalnych wnioskodawców.
Punkt 21. - 27 sierpnia br. Rada Miejska dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 691 336,00 zł przypadających dla miasta Jaworzna, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2015 r. Plan finansowy konstruowany jest na podstawie złożonych wniosków oraz informacji od potencjalnych wnioskodawców. Dlatego dzisiaj - w celu optymalnego dostosowania planu finansowego do lokalnych potrzeb - zaszła konieczność weryfikacji zaplanowanych kwot na poszczególne zadania i dostosowania planu do faktycznie złożonych wniosków. Podział środków został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
Punkt 22. - Miejskie Centrum Kultury i Sportu jako jedyna instytucja kultury z terenu Jaworzna, podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego, przeprowadzanego przez biegłego rewidenta, spełniającego warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.

Punkt 22. - Miejskie Centrum Kultury i Sportu jako jedyna instytucja kultury z terenu Jaworzna, podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego, przeprowadzanego przez biegłego rewidenta, spełniającego warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Po zapoznaniu się z ofertami radni wybrali firmę LEX-FIN.

W punkcie 23., 17 głosami za i 3 wstrzymującymi się radni podjęli uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych Zachód - Przemysłowa II. Podjęcie uchwały zmieniającej już istniejące zapisy było konieczne z uwagi na rozbieżności jakie powstały po dokonaniu zamknięcia starych i założeniu nowych ksiąg wieczystych..

W punkcie 23., 17 głosami "za" i 3 "wstrzymującymi się" radni podjęli uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych "Zachód" - "Przemysłowa II". Podjęcie uchwały zmieniającej już istniejące zapisy było konieczne z uwagi na rozbieżności jakie powstały po dokonaniu zamknięcia starych i założeniu nowych ksiąg wieczystych.

Punkt 24. - podjęta w kwietniu br. uchwała nr VII/76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie miała na celu zahamowanie, nasilającego się ostatnio w Jaworznie, zjawiska przesadnej ingerencji zabudowy mieszkaniowej w tereny rolne i tym samym ochronę terenów otwartych w mieście.

Punkt 24. - podjęta w kwietniu br. uchwała nr VII/76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie miała na celu zahamowanie, nasilającego się ostatnio w Jaworznie, zjawiska przesadnej ingerencji zabudowy mieszkaniowej w tereny rolne i tym samym ochronę terenów otwartych w mieście. Dotyczyła ona terenów nie objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Takie było początkowe założenie. Podjęty dzisiaj projekt uchwały rozszerza granice pierwotnego planu.

W punkcie 25. radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dąb" w Jaworznie - etap I. Dokument zapewnia warunki przestrzenne dla rozwoju terenów inwestycyjnych, usługowych i produkcyjnych, na południe od węzła autostrady, w obszarze Jaworznickiego Parku Przemysłowego. Reguluje przeznaczenia terenu i zasady zagospodarowania w rejonie dawnego ośrodka rekreacyjnego „Tarka” wraz z obszarem „Stawy Belnik” gwarantując aktywizację funkcji sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w nawiązaniu do występujących walorów środowiska przyrodniczego. Wyznacza przebieg Drogi Współpracy Regionalnej relacji Oświęcim, Libiąż, Jaworzno na podstawie projektu etap II - od węzła autostradowego A4 Jeleń do granicy województwa śląskiego. Ustalenia planu tworzą podstawy kontrolowanego rozwoju przestrzennego terenów mieszkaniowych, zapewniając prawie dwukrotne ich powiększenie oraz ograniczając możliwość ich rozpraszania. Mając na względzie potencjalny przyrost liczby mieszkańców ustalenia planu przyczyniają się do poprawy dostępu do usług. Zwiększono możliwość usługowego użytkowania terenów w rejonie skrzyżowania Drogi Współpracy Regionalnej z ul. Dąb oraz w centralnej części dzielnicy, wzdłuż ul. Dąb. Możliwość lokalizacji usług może spowodować wykreowanie lokalnego ośrodka handlowo-usługowego w dzielnicy.
Sesja zakończyła się interpelacjami radnych oraz wnioskami mieszkańców..

Sesja zakończyła się interpelacjami radnych oraz wnioskami mieszkańców.