Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Ustanowienie Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i... +

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/239/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru... +

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie... +

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany załączników do uchwały Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

11 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Zmiany w Statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

4 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie +

Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście

28 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych... +

Odbieranie odpadów komunalnych

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. +

Górna stawka za opłat

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy... +