Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Obrazek

Przeprowadzona przez pracowników naukowych inwentaryzacja dotyczy podstawowych elementów przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wybranych elementów przyrody nieożywionej,
  • aktualnego stanu flory i fauny, w tym gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich w skali kraju i regionu,
  • siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
  • wskazówek do sposobu użytkowania terenu lub jego wydzielonych części, celem zachowania charakterystycznych zbiorowisk roślinnychoraz cennych gatunków roślin i zwierząt,
  • propozycji form ochrony prawnej wskazanych obszarów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Całość materiałów wzbogacona dokumentacją kartograficzną i fotograficzną stanowi doskonały materiał informacyjny oraz edukacyjny dla inwestorów oraz mieszkańców miasta.

Pełna treść dokumentu wraz z załącznikami i mapami dostępna jest poniżej: