Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje dla klubów sportowych na 2019 rok

16 listopada 2018, 14:35

Ruszył nabór wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. Termin ich składania upływa 7 grudnia br.

Ruszył nabór wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. Termin ich składania upływa 7 grudnia br.

Miasto rozpoczęło procedurę związaną ze wsparciem klubów sportowych, które mają szanse na otrzymanie dofinansowania. Ruszył właśnie nabór wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. Termin ich składania upływa 7 grudnia br.

Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację są jaworznickie kluby, które:

  • nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  • biorą udział we współzawodnictwie sportowym zorganizowanym w ramach polskiego związku sportowego, którego członkiem jest dany klub,
  • na dzień składania wniosku są członkiem polskiego związku sportowego znajdującego się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (dot. również członkostwa w okręgowym związku sportowym, podległym polskiemu związkowi sportowemu),
  • przedłożą oświadczenie dotyczące członkostwa w polskim związku sportowym w trakcie realizacji zadania,
  • nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Wszelkie szczegółowe wytyczne i informacje znajdują się w dostępnej poniżej uchwale Rady Miejskiej.

Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:

  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Najbardziej pożądane są projekty, których realizacja wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu w jaworznickich klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez uprawnione do tego polskie związki sportowe. Ważnym elementem przedsięwzięć powinno być również zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez dany klub.

Wnioski o dotację przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018 roku z dopiskiem 'Wniosek - Sport'.

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Dwornickiego 5, tel. 32 618 17 55.