Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Lodowisko już otwarte!

15 stycznia 2015, 12:26

fot. Vit Jovalcik - Fotolia.com

fot. Vit Jovalcik - Fotolia.com

Choć aura nie rozpieszcza, zima na dobre zagościła w kalendarzu. Dlatego już od dziś czynne jest miejskie lodowisko, a wszystko po to, by bardziej poczuć zimowy klimat. Miejska ślizgawka jest czynna na stadionie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Moniuszki 95 na Podłężu.

Lodowisko na Azotani jest otwarte od czwartku, 15 stycznia br. od godziny 15.00. W tym dniu wstęp dla wszystkich amatorów łyżwiarskiego sportu będzie bezpłatny, a lodowisko czynne będzie do godziny 21.45.

Od piątku 16 stycznia br., lodowisko czynne będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 21.45 z przerwą pomiędzy godziną 14.00 a 15.00. Z lodowiska korzystać można zgodnie z terminarzem i cennikiem zamieszczonym na stronie www.mckis.jaw.pl/cennik-mckis.html#lodowisko.

***

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W JAWORZNIE

1. Lodowisko jest otwarte w sezonie zimowym, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MCKiS w Jaworznie, zwanym dalej "Zarządzającym". Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
3. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej "porządkowym", ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
4. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-go roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.
5. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
6. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego.
7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, szczególnie dla małych dzieci.
8. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów i porządkowych.
9. Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na lodowisku nie prowadzi się szatni ani depozytu.
10. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na płytę lodowiska zarządzający nie odpowiada.
11. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
12. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:

  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami,
  • wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
  • rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,
  • siadania na bandach lodowiska,
  • chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.

13. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać porządkowemu.
14. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
15. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy zarządzającego - tel. 032/6150042 lub Policję - tel. 997.
16. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
17. Wejście na lodowisko rozpoczyna się o pełnych godzinach. Opuszczenie płyty lodowiska następuje po 45 min. licząc od pełnej godziny lub na wyraźne polecenie obsługi.
18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.