Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ekspertyza dotycząca Koziego Brodu

18 grudnia 2014, 08:37

W związku z tym, że sytuacja Koziego Brodu nie zmieniała się i cały czas obserwowano bardzo niski stan albo całkowity zanik wody w potoku, miasto zleciło wykonanie kolejnej specjalistycznej ekspertyzy. Dzięki temu powstała analiza hydrologiczna i hydrogeologiczna wahań i zaników przepływu wód w potoku Kozi Bród z przedstawieniem prognozy do 2021 roku.

W ramach tego opracowania specjaliści m.in. jeszcze raz przyjrzeli się charakterystyce zlewni potoku Kozi Bród. Badane były m.in. warunki hydrogeologiczne, budowa geologiczna, bilans wodny zlewni, opis istotnych presji występujących w rozpatrywanej zlewni - zlikwidowane i czynne górnictwo węgla kamiennego, górnictwo rud cynku i ołowiu, górnictwo piasku podsadzkowego i pobory z ujęć wód podziemnych. Przeprowadzono także analizy dotyczące zrzutów ścieków przemysłowych na podstawie wydanych pozwoleń oraz systemu monitoringu ilości i jakości wód potoku.

- Na podstawie zebranych danych, w dokumencie końcowym opracowanym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, przedstawiono prognozy zmian warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych w badanej zlewni w horyzoncie czasowym do 2021 r. oraz program działań - tłumaczy Bronisława Chechelska-Paliga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. - Teraz ekspertyza zostanie przesłana do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Marszałka Województwa Małopolskiego i Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o realizację zawartych w niej proponowanych działań.