Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Z zarządcami o śmieciach

12 września 2012, 10:07

W ubiegłym tygodniu Prezydent Miasta - Paweł Silbert spotkał się z zarządcami nieruchomości, aby omówić kwestie związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną z głównych decyzji podjętych podczas spotkania było powołanie zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele prezydenta oraz osoby reprezentujące każdego z poszczególnych zarządców nieruchomości.

W myśl nowej ustawy parlament nałożył na samorządy obowiązki związane z odbieraniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Podczas spotkania z zarządcami nieruchomości, prezydent dążył do wypracowania wspólnego planu działania, który przede wszystkim pozwoli na to by nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były jak najmniej kłopotliwe dla mieszkańców.

W trakcie spotkania ustalono, iż obowiązek dotyczący organizacji nowego systemu gospodarki odpadami w mieście spoczywa zarówno na Gminie jak i na zarządcach nieruchomości. Szczególnie istotne będzie także przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjno - edukacyjnej, która w sposób wyczerpujący naświetli mieszkańcom nowe zasady i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Do zadań nowo powołanego zespołu roboczego należeć będzie przygotowanie założeń do przetargu, który wyłoni firmę odpowiedzialną za wywóz odpadów. Dodatkowo członkowie zespołu przeanalizują składniki nowych stawek za wywóz odpadów, a także sposoby i częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wypracowany również zostanie wspólny wzorzec wypełnienia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niebawem rozpocznie się akcja informacyjno - edukacyjna, w ramach której m.in. odbędzie się cykl spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Szczegółowy harmonogram spotkań będzie dostępny już wkrótce na stronie miejskiej.