Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy program ochrony środowiska

20 sierpnia 2012, 11:49

Miasto przystąpiło do aktualizacji programu ochrony środowiska dla Jaworzna na lata 2012 - 2015, z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016 - 2019. Do wtorku, 21 sierpnia zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z pełną dokumentacją dotyczącą tej sprawy oraz zgłaszać do niej uwagi i wnioski.

Przedmiotem dokumentu pn. "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016-2019" jest:

 • ocena realizacji dotychczas obowiązującego programu ochrony środowiska,
 • diagnoza stanu aktualnego poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Jaworzna wraz ze wskazaniem obszarów problematycznych,
 • strategia ochrony środowiska dla Jaworzna do 2019 roku,
 • cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz kierunki działań w zakresie ochrony środowiska przewidziane do realizacji w czasie obowiązywania dokumentu,
 • harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych wraz z aspektami finansowymi realizacji aktualizacji programu.

Projekt aktualizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 1 do 21 sierpnia br. w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, w pokoju nr 121, w godzinach pracy magistratu.

W tym samym terminie można także zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu:

 • ustnie do protokołu w siedzibie wydziału OŚ
 • pisemnie na adres:
  Urząd Miejski w Jaworznie
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. Grunwaldzka 33
  43-600 Jaworzno
 • lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@um.jaworzno.pl

Publiczna prezentacja projektu aktualizacji programu ochrony środowiska odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. o godz. 13.00 na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Projektu zamieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Informacje o środowisku i jego ochronie" - www.bip.um.jaworzno.pl.