Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkursy ofert 2022

Zaproszenie do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 pn. " Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"

***

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn: "Zapewnienie dostępności porad psychologiczno - psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w 2022 roku"

***

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

***

Zaproszenie do składania ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: "Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie"

***

Zaproszenie do składania ofert na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2022 r. z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy"

***


Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas"

***

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

***