Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plany połączenia trzech jaworznickich instytucji kultury

4 czerwca 2020, 16:00

Plany połączenia trzech jaworznickich instytucji kultury

Plany połączenia trzech jaworznickich instytucji kultury

Pod obrady czerwcowej sesji Rady Miejskiej wniesiony został projekt uchwały o zamiarze połączenia trzech samorządowych artystycznych instytucji kultury: "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie w nową instytucję kultury.

Obecna sytuacja, jak i wieloletnie doświadczenia wskazują, że reorganizacja działalności w obszarze kultury jest konieczna. Szansą dla nowej instytucji kultury jest możliwość lepszego koordynowania i kierunkowego przygotowania wydarzeń kulturalnych w mieście. Przy coraz bardziej ograniczonych środkach i zasobach, celem Organizatora i nowej instytucji kultury będzie przegląd aktualnych form, sprecyzowanie działalności i ukierunkowanie wydarzeń na osiąganie lepszego efektu artystycznego i ekonomicznego. Podjęte działanie umożliwi również zaplanowanie pracy rocznej jednej instytucji - przy realizacji jednego budżetu.

Jeżeli radni podejmą uchwałę intencyjną, rozpocznie się proces, w wyniku którego w IV kwartale 2020 możliwe będzie uchwalenie "aktu o połączeniu instytucji kultury". Tym samym od 1 stycznia 2021 roku, z trzech instytucji możliwe będzie utworzenie nowej samorządowej artystycznej instytucji kultury o proponowanej w akcie nazwie: ATElier Kultury w Jaworznie. Pierwsze litery nowej nazwy określają dotychczasowe nazwy inst. kultury A - Archetti, T - Teatr Sztuk, E - eM Band. Wyraz "atelier" w nazwie jest rozumiany jako pracownia artystów (za sjp.pwn.pl) i charakteryzuje wysoki poziom sztuki/kultury. Doceniając dorobek dotychczasowych instytucji oraz ich rozpoznawalność, w strukturze nowej instytucji znalazłyby się sekcje: teatralna - pod opieką Teatru Sztuk, "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna oraz "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna.

Zamiar połączenia trzech samorządowych artystycznych instytucji kultury, wynika głównie z konieczności optymalizowania wydatków budżetowych gminy, której sytuacja finansowa uległa w ostatnich miesiącach znacznemu pogorszeniu z powodu obniżenia wpływów podatkowych oraz w zw. wydatkami ponoszonymi przez Gminę na zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (jako powodu wynikającego z siły wyższej, niemożliwego do przewidzenia co do skali, okresu trwania oraz czasu i formy powrotu do stanu funkcjonowania przed pandemią).

W związku z pogorszeniem sytuacji budżetowej gminy, rozważano jako jedną z prawnie dopuszczalnych możliwości likwidację niektórych instytucji kultury. Propozycja połączenia trzech ww. artystycznych instytucji kultury w jeden organizm jest efektem analizy ich działalności merytorycznej, kosztów funkcjonowania oraz aspektów rozwojowych. W wyniku dyskusji i analiz podjęto próbę utrzymania i zachowania działalności tych instytucji, czego efektem jest propozycja połączenia ich w jedną instytucję. Proces zmian formalnych jest wypracowywany w ramach zespołu, w którego składzie są m.in. dyrektorzy "Archetti", "eM Band" oraz CK Teatr Sztuk, a także naczelnik oraz pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie. W kolejnych etapach procesy tworzenia ATElier Kultury w Jaworznie będą systematycznie uspołeczniane.