Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekultywacja Pieczysk

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górniczego cementowni Szczakowa” został złożony 10 września 2009 r. w ramach Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: "Gospodarka odpadami".

Projekt polegał na przywróceniu wartości użytkowych na cele przyrodnicze części wyrobiska po eksploatacji dolomitu zakładu górniczego Zakładów Dolomitowych Szczakowa. Prace w ramach projektu polegały na usunięciu i wywozie zanieczyszczonej warstwy gruntu oraz przywróceniu jakości gleby, likwidacji składowisk odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu, nasadzeniu roślin i zieleni.

Rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego przez usunięcie zdeponowanych ładunków zanieczyszczeń komunalnych i poprzemysłowych stanowi reakcję na kryzysowy stan dzielnicy Pieczyska i pozwoli na przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej oraz uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego, co stanowi cele pośrednie projektu.

Celem głównym projektu jest przyrodnicza rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego wraz z likwidacją dzikich wysypisk odpadów.

Ogólne cele projektu to:

  • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  • poprawa jakości powietrza,
  • stworzenie mieszkańcom Jaworzna możliwości obcowania z naturą,
  • umożliwienie prawidłowej sukcesji przyrodniczej,
  • zahamowanie zagrożenia przyrodniczego,
  • poprawa estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencja w środowisko naturalne,
  • przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej,
  • uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego dzielnicy,
  • poprawa wizerunku Miasta w oczach mieszkańców, również tych potencjalnych.

W wyniku projektu powstało 8,05 ha terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 r. - lipiec 2011 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 669 205,23 zł

Wysokość dofinansowania: 1 144 715,19 zł

Wkład własny: 524 490,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Obrazek