Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Innowacyjne J@worzno

Projekt pn. „Innowacyjne J@worzno - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” został złożony 3 marca 2008 r. w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć - Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznych usług publicznych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po zakończeniu procedury oceny projektu, w dniu 2 października 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął pozytywną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu w wysokości 85%.

Istotą przedsięwzięcia było wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (MSIoT), którego głównym zadaniem jest udostępnianie baz danych przestrzennych oraz publicznych rejestrów i ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z przestrzenią, pochodzących zarówno z wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu, a także spoza niego, zarządzanie nimi oraz ich redystrybucja w postaci zintegrowanej. System ten umożliwia zwiększenie zakresu oraz dostępności usług i informacji świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Jaworznie społeczeństwu, instytucjom i przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie Jaworzna.

Głównymi, bezpośrednimi celami projektu " Innowacyjne J@worzno - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" są:

 • poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miejski w Jaworznie (UMJ) drogą elektroniczną;
 • podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez UMJ;
 • obniżenie kosztów świadczenia przez UMJ usług publicznych;
 • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców miasta;
 • poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Jaworzno.

Cele pośrednie przedsięwzięcia to:

 • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi miasta;
 • podniesienie efektywności procesów decyzyjnych, przeprowadzanych przez Urząd Miejski w Jaworznie,
 • skrócenie czasu realizacji procedur;
 • usprawnienie obsługi mieszkańców, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych miasta oraz współpracujących z nim jednostek;
 • stworzenie możliwości komunikacji z UMJ drogą elektroniczną poprzez stały, online, dostęp do zasobów tam zgromadzonych;
 • przyspieszenie procesów inwestycyjnych, realizowanych na terenie Miasta Jaworzna;
 • zapewnienie właściwej gospodarki mieniem publicznym, gruntami nieruchomościami;
 • promocja miasta.

Miejski System Informacji o Terenie (MSIoT) ma stać się w przyszłości elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych oraz zapewnić nie tylko sprawną obsługę baz danych i informacji o przestrzeni dla ich efektywnego wykorzystywania w ramach Urzędu, ale także stworzyć techniki i procedury wymiany danych z innymi jednostkami administracji, w celu zintegrowania usług dla społeczeństwa informacyjnego zapewniających dostarczanie informacji w tym zakresie.

W ramach wdrożenia przewidziane jest  zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie trzech portali:

 • Portal Interaktywnego Planu Miasta,
 • Miejski Portal Inwestora,
 • Portal Zdalnej Edukacji.

Dodatkowo powstaną specjalistyczne aplikacje zwiększające funkcjonalność całego systemu, m.in.:

 • Aplikacja zdalnego zgłaszania robót geodezyjnych,
 • Aplikacja lokalizacji GPS,
 • Aplikacja przeglądania i edycji metadanych,
 • Aplikacja przeglądania kompleksowych danych ewidencyjnych,
 • Aplikacja generowania predefiniowanych zestawień i statystyk,
 • Aplikacja rejestracji braków i błędów,
 • Aplikacja podglądu mapy,
 • Aplikacja podglądu tabel,
 • Aplikacja konsoli zasilania.

28 czerwca 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Realizacja projektu Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”. Umowa została podpisana z firmą Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z siedzibą w Gliwicach na kwotę brutto 1 281 562,42 zł. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i artykułu 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U.  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Nadzór techniczny nad projektem pełni firma InfoStrategia z Krakowa.

Okres realizacji projektu: styczeń 2009 r. - marzec 2011 r.

Wartość projektu: 1 586 917,61  zł

Poziom dofinansowania:  1 270 586,45 zł

Wkład własny: 316 331,16 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
 

Obrazek