Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rynek Od.Nowa

Rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Jaworznie

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rynek Od.Nowa – rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Jaworznie” został złożony 17 sierpnia 2010 r. w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałania 6.2.1. „Rewitalizacja – „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Śląskiego zakończył ocenę projektu w kwietniu 2011 r., czego efektem było przyznanie dofinansowania w kwocie 12 640 621,15 zł.

Projekt obejmował rewitalizację zdegradowanej przez ruch samochodowy przestrzeni zlokalizowanej w centrum Jaworzna (dzielnica Śródmieście), w bezpośredniej bliskości sztandarowych miejskich obiektów kultury i użyteczności publicznej: Biblioteki Miejskiej, Hali Widowiskowo-Sportowej, Kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny, Muzeum Miejskiego, Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, a także Urzędu Miasta i rozwijającej się centrotwórczej strefy inwestycyjnej „Kościuszko”, dofinansowanej w ramach projektu kluczowego RPO WSL „Gospodarcza Brama Śląska”.

Przedmiotem projektu były trzy wyraźnie wyodrębnione obszarowo i funkcjonalnie zadania inwestycyjne. Były to:

Zadanie 1: przebudowa Rynku (teren o łącznej powierzchni 0,8688 ha,) na które składają się:

A) Przebudowa części południowej, teren o powierzchni 0,5028 ha,

B) Przebudowa części centralnej, teren o powierzchni 0,1294 ha,

C) Przebudowa części północnej, teren o powierzchni 0,2366 ha.

Zadanie 2: przebudowa ul. Juliusza Słowackiego, od Rynku do ul. Waryńskiego, teren o łącznej powierzchni 0,1279 ha.

Zadanie 3: przebudowa ulicy Pocztowej, od skrzyżowania z ul. Zieloną – Narutowicza, do Rynku, teren o łącznej powierzchni 0,1646 ha.

Projekt obejmował także wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na obszarach Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3, obejmującego swym zasięgiem cały obszar rewitalizowany o łącznej powierzchni: 11 613 m2.

Celem głównym projektu było przywrócenie utraconych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych zdegradowanemu obszarowi dawnego Rynku Miejskiego w Jaworznie.

Cele pośrednie:

 • Cele gospodarcze
 • Ożywienie gospodarcze centrum miasta – zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej dla przedsiębiorstw w szczególności z sektora usług, 
 • Zwiększenie liczby osób odwiedzających Rynek i wydłużenie ich czasu przebywania na nim, co wydłuży czas pracy sklepów i lokali, 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa sklepów i lokali usługowych dzięki realizacji monitoringu, 
 • Umocnienie pozycji centrum miasta w coraz ostrzejszej walce konkurencyjnej z innymi lokalizacjami, także poza Jaworznem, 
 • Wsparcie drobnego handlu, poprzez umożliwienie skuteczniejszej promocji odnowionego Rynku i zlokalizowanych przy nim i w sąsiedztwie sklepików i pasaży handlowych, 
 • Wzrost wpływów do kasy miejskiej z tytułu podatków, 
 • Zwiększenie wpływów z czynszów dla właścicieli kamienic oraz zainspirowanie i zmotywowanie ich do przeprowadzania remontów elewacji. 

Cele kulturalne:

 • Przywrócenie miejsca na kulturowej mapie województwa unikatowemu w skali kraju, a jedynemu na Śląsku trójkątnemu rynkowi – symbolowi przenikania się kultury śląskiej i galicyjskiej w Jaworznie, 
 • Umożliwienie organizacji masowych kulturalnych imprez plenerowych, dzięki utworzeniu wolnej od ruchu samochodowego przestrzeni, z możliwością instalacji scen i nagłośnienia, 
 • Otwarcie Śródmieścia na turystów uprawiających turystykę kulturalną, 
 • Udostępnienie obszaru inwestycyjnego także dla przedsiębiorstw branży kultury (galerie sztuki, branża turystyki kulturalnej), 
 • Rozwój oferty instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki i Muzeum (np. możliwość działań w plenerze, zabaw i happeningów), dzięki ułatwionemu, komfortowemu dostępowi do obiektów i utworzeniu placu wolnego od ruchu samochodów, 
 • Zwiększenia liczby odbiorców ofert w/w instytucji kultury, 
 • Umożliwienie skuteczniejszej promocji walorów historycznych i kulturalnych obszaru Rynku i okolic: np. pożydowskich kamienic, Kolegiaty z największym witrażem w Europie i zabytkowym obrazem Matki Boskiej z 1666 r. 

Cele społeczne:

 • Przeciwdziałanie bezrobociu, dzięki stworzeniu warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości życia społeczności lokalnej, dzięki realizacji monitoringu, ograniczeniu ruchu kołowego oraz utworzeniu nowoczesnej i estetycznej przestrzeni publicznej, 
 • Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, także dla osób starszych i niepełnosprawnych – realizacja polityki „równych szans”, 
 • Stworzenie miejsca do organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w Jaworznie, 
 • Aktywizacja społeczna mieszkańców Miasta, poprzez wzmocnienie poczucia ich tożsamości i identyfikacji z Miastem i swoją dzielnicą, 
 • Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, 
 • Zahamowanie procesu suburbanizacji i jego negatywnych skutków społecznych, w tym starzenia się centrum Miasta. 

W wyniku projektu został zrewitalizowany obszar o powierzchni 1,1650 ha.

Okres realizacji projektu: lipiec 2011 - październik 2013 r.

Wartość projektu: 15 443 156,52 zł

Poziom dofinansowania: 12 349 084,04 zł

Wkład własny: 3 094 072,48 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Obrazek