Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miasto Twarzą do Autostrady

Projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” (MTdA) to największy w historii Jaworzna projekt drogowy. Jego głównym celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto. Realizacja Projektu została podzielona na kilka etapów.

Etap I: Trasa Śródmieścia od skrzyżowania ul. Krakowskiej do ul. Olszewskiego (współfinansowany ze środków SPO Transport)
Etap II: Trasa Śródmieścia od ul. Olszewskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Leopoldzie wraz z łącznicą do ul. Kolejowej i odcinkiem ul. Nowo Lipowej.
Etap III: Droga Przemysłowa wraz z drogami zbiorczymi i dojazdowymi, niezbędnymi do obsługi terenów przylegających.
Etap IV: Modernizacja ul. Grunwaldzkiej wraz z budową odcinka ul. Nowo Kolejowej.
Etap V: Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do projektowanej TŚ.

 

I etap projektu MTdA - przebudowa Drogi Krajowej nr 79 od ul. Krakowskiej do ul. Olszewskiego

Wartość projektu: 24 462 870,32

Termin realizacji: 08.2005-12.2007

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 6,5 mln zł

Sektorowy Program Operacyjny Transport (udział UE): 14 305 534,48 zł

Fundusz dla Śląska: 1 450 tys. zł
 

 

II etap projektu MTdA - budowa Trasy Śródmiejskiej od Leopoldu do ul. Olszewskiego


Trasa Śródmiejska została oddana do użytku 1 grudnia 2008 r. Jest to trzykilometrowy odcinek drogi, który biegnie po śladzie dawnego toru kolejowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstała obwodnica centrum miasta oraz główny węzeł drogowy śródmieścia Jaworzna - z ulicami Kolejową-Moniuszki. Droga została zbudowana w taki sposób, że jej konstrukcja jest przygotowana na przyjęcie pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony. Taka wytrzymałość ma być gwarancją długoletniej jakości. Nowa trasa pozwoli na bezpieczny przejazd przez centrum miasta z dozwoloną prędkością 70 km/h. W II etapie MTDA zostały wyburzone istniejące wiadukty nad ulicą Kolejową w Pszczelniku, w miejscu wąskiego wiaduktu kolejowego powstał wiadukt drogowy o rozpiętości 17 metrów. W Leopoldzie została zbudowana konstrukcja przejścia podziemnego.

Wartość projektu: 71 497 882,94 zł

Termin realizacji: 06.06 – 12.08

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 9,5 mln zł

Kontrakt wojewódzki: 10 330 480 zł

Budżet Państwa: 8 455 000 zł

Sektorowy Program Operacyjny Transport (udział UE): 42 947 864,36 zł


III etap projektu MTdA - droga Przemysłowa od ul. Orląt Lwowskich do ul. Wojska Polskiego.


Etap zakłada całkowitą likwidację korków na wjeździe do miasta w Dąbrowie Narodowej. W ramach projektu zostanie zbudowany odcinek dwujezdniowej drogi od ul. Orląt Lwowskich do ul. Wojska Polskiego o długości 2,7 km. II etap obejmie przebudowę ul. Wojska Polskiego do czterech pasów, przebudowę ronda w Osiedlu Stałym, bardzo uciążliwego skrzyżowania z ul. Szczakowską, budowę drugiego przejścia podziemnego dla pieszych na Leopoldzie, które pozwoli zlikwidować dwie sygnalizacje świetlne oraz  drogi dojazdowej do osiedla Gigant, która powstanie na przedłużeniu ul. Piłsudskiego.

Wartość projektu: 36 mln zł

Termin realizacji: 08.09 – 08.10

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 24 mln zł

Budżet Państwa: 12 mln zł

 

IV etap projektu MTdA - modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie

IV etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady obejmował modernizację ulicy Grunwaldzkiej wraz z budową rond na skrzyżowaniach z ulicami Nowo-Kolejową i Królowej Jadwigi oraz ul. Pocztową, budowę ulicy Nowo-Grunwaldzkiej oraz Nowo-Kolejowej, przebudowę fragmentów ulic Paderewskiego, Królowej Jadwigi, Pocztowej, przebudowę skrzyżowań z ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza, Matejki, Zieloną, Zacisze i Olszewskiego.

W ramach IV etapu MTDA powstały dwa nowe ronda: jedno na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi, Grunwaldzkiej i Nowo-Kolejowej (o trzech wlotach, celem skierowania ruchu na obwodnicę śródmieścia) oraz drugie w rejonie budynku Urzędu Miejskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Pocztową (celem usprawnienia ruchu).

Ponadto, wprowadzono dwa przesiadkowe kompleksy przystankowe komunikacji publicznej: na placu po Szybie Kościuszko (przystanek pn. CENTRUM) oraz w rejonie głównego budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie (przystanek pn. URZĄD MIEJSKI). Pomiędzy rondem (zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi, Grunwaldzkiej i Nowo-Kolejowej) a skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej z ul. Mickiewicza powstało centrum przesiadkowe (układ rozbudowanych zatok autobusowych) oraz zlikwidowano przejście podziemne dla pieszych. Natomiast pomiędzy rondem zlokalizowanym przy budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie a skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej z ul. Olszewskiego, powstały obustronne zatoki autobusowe.

IV etap projektu był nastawiony na kameralizację ruchu w śródmieściu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej, stąd w ramach zadania poszerzone zostały chodniki oraz powstały odcinki ścieżek rowerowych, które w przyszłości będą stanowiły zaczątek całego układu tras rowerowych rozprowadzających ruch do pozostałych osiedli miasta.

Termin realizacji: styczeń 2009 r. - listopad 2010 r.

Wartość całkowita projektu: 10 960 981,31 zł

Wartość dofinansowania: 3 663 459,67 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z poddziałania 7.1.2 pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

V etap projektu MTdA - modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do Trasy Śródmiejskiej


V etap MTdA zakłada modernizację ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do Trasy Śródmiejskiej. Przebudowana zostanie zarówno droga jak i skrzyżowania. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu samochodowego jak również skróceniu ulegnie czas przejazdu przez miasto.


Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy  nr POIS.08.01.00-00-021/10-00 w ramach działania 8.1: Bezpieczeństwo ruchu drogowego; Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 23 906 633,48 PLN.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 18 901 096,37 PLN.
Udzielone dofinansowanie w kwocie nie większej niż: 16 065 931,91 PLN (stopa dof. 85%). 
 
 


 

***

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy DK 79 w Jaworznie projekt Miasto Twarzą do Autostrady etapy: III, V, VI pakiet 1 i pakiet 2

Źródła finansowania:

Sektorowy Program Operacyjny Transport (udział UE): 2 814 600,48 zł

Wkład Gminy: 938 700,61 zł