Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski w Jaworznie

W ramach projektu opracowano projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z wymaganiami określonymi dla tego typu opracowań wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz innymi przepisami szczegółowymi.

Zakres prac obejmuje prace geodezyjne przed przystąpieniem do prac ziemnych polegających na wytyczeniu granic obszaru oraz rzędnych terenu. W ramach prac przygotowawczych usunięto drzewa kolidujące z inwestycją.

Rzeczowa realizacja będzie prowadzona na pow. 41 ha. Zadanie polega na doprowadzeniu rzędnych terenu do wartości określonych w dokumentacji projektowej. Teren będzie kształtowany warstwami, które będą zagęszczane do uzyskania wskaźnika IS > 95 w celu wyeliminowania możliwości powstawania zjawisk termicznych oraz zabezpieczenia terenu przed możliwym jego osiadaniem. Wykonane zastaną drogi technologiczne z nawierzchnią z kruszywa.

Głównym celem do osiągnięcia jest likwidacja zagrożeń geotechnicznych ze strony nieciągłych deformacji powierzchni terenu spowodowanych płytką eksploatacją górniczą. Zadanie polega na wykonaniu 181 szt. odwiertów i ciśnieniowym wtłaczaniu do górotworu zaczynów w ilości 15 176 m3. Planuje się wykorzystanie zaczynów cementowo-popiołowo-wodnych na bazie cementu portlandziego CEM-32,5R oraz popiołów posiadających pozytywną opinię dotyczącą możliwości ich wykorzystywania do celów uzdatniania podłoża. Mieszanina zaczynu w suchej masie składników to 10% cementu, 90% popiołów. Wiercenie otworów będzie się odbywało wiertnicą samojezdną.

W celu regulacji stosunków wodnych na rekultywowanym terenie wykonane zostaną szczelne rowy odwadniające sprowadzające wody opadowe do nowo utworzonej niecki retencyjnej lub sąsiadujących urządzeń kanalizacyjnych. W celu umożliwienia odprowadzenia nadmiaru wód opadowych do systemu odwadniającego wykonane zostaną kanały upustowe.

W ramach rekultywacji biologicznej planuje się zadarnienie rekultywowanej powierzchni oraz wysadzenie drzew. Zadarniona powierzchnia stanowić będzie okrywę rekultywacyjną, zabezpieczającą przed negatywnymi zjawiskami erozyjnymi (erozja wietrzna i wodna). Dla wykonania projektowanej okrywy koniecznym będzie dowiezienie materiału (humusu) na górną warstwę.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie  umowy nr 64/2016/Wn-12/KO-rt-rw/D z dnia 27.05.2016r.

Wartość całkowita projektu: 15 537 827,38 zł

Wartość dofinansowania: 15 075 230,34 zł

Zadanie realizowane jest przez Wydział Inwestycji Miejskich.