Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego

Obrazek

Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego

Projekt będzie realizowany w śródmiejskiej części Jaworzna; jest kontynuacją procesu, zmierzającego do zwiększenia udziału podróży komunikacją publiczną, rowerami, pieszo kosztem komunikacji indywidualnej. Polega na kompleksowej przebudowie zintegrowanego centra przesiadkowego, w ramach którego przebudowane zostaną wiaty przystankowe wraz z zatokami, wybudowany zostanie parking Park&Ride oraz Bike&Ride z zapleczem sanitarnym. Ponadto zostanie wybudowanych 11 km dróg dla rowerów, w tym pierwsza w kraju bezkolizyjna velostrada - dwupasmowa droga dla rowerów z kładkami i tunelem na skrzyżowaniach z ulicami, łącząca z MCIT największe osiedla oraz wdrożeny systemu roweru miejskiego.

Wiaty - w ramach projektu zostanie zbudowany kompleks obiektów: dwóch wiat-zadaszeń oraz infrastruktury służącej obsłudze ruchu podróżnych. Wiaty będą miały łączną kubaturę 3192 m3 przestrzeni pod zadaszeniem, stanowiącą ochronę pasażerów przed deszczem, słońcem i wiatrem, również podczas wsiadania do autobusów. Zostaną zastosowane perony przystankowe oraz zabudowana zostanie zatoka dla obsługi ruchu minibusowego. W obiekcie zostanie zamontowany system informacji pasażerskiej wizualnej oraz głosowej.

Plac Górników - obecna ulica zostanie przekształcona w strefę zamieszkania – plac publiczny z dopuszczeniem ruchu pojazdów i 25 miejscami parkingowymi. W miejscu dotychczasowego parkingu powstanie zadaszony przykryciem membranowym rozpiętym na konstrukcji stalowej i monitorowany parking rowerowy na 300 rowerów, umożliwiający podróże typu bike&ride - dojazd do centrum rowerem i dalej komunikacją publiczną (z szatniami i prysznicami).

Parkingokładka - bezpośrednio przy kompleksie przesiadkowym zostanie zbudowany zadaszony, żelbetonowy parking dla 92 samochodów z zatoką dla taksówek. Strop parkingu zostanie zagospodarowany jako przestrzeń publiczna oraz ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów, umożliwiający podróże między dolnym a górnym tarasem miasta. W tym celu powstaną dwa odcinki kładki o konstrukcji płytowej, wieloprzęsłowej, umożliwiające pokonanie wysokości między poziomami terenu a stropem parkingu. Parking będzie przeznaczony dla parkowania krótkotrwałego oraz park&ride. Pozostałe sposoby parkowania będą płatne. Przestrzeń przystosowana do utworzenia miejsc parkingowych znajduje się poniżej poziomu terenu (na głębokości od ~70-130cm).

Velostrady - zostaną wybudowane trzy odcinki dróg dla rowerów doprowadzające ruch rowerowy do MCIT. Odcinek 1 - droga klasy D (Velostrada rowerowa) od skrzyżowania ul. Aleksandra Puszkina z ul. Wita Stwosza do ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wraz z budową ciągu pieszego, chodnika, budową obiektów inżynierskich: żelbetonowymi kładkami pieszo-rowerowymi nad Al. Piłsudskiego i ul. Kolejową oraz tunelem pod DK79). Odcinek 2 - od MCIT do Osiedla Skałka i dalej do osiedli Jeziorki i Ciężkowice. Odcinek 3 - w ciągu ul. Krakowskiej łączący Odcinek II z dotychczas zbudowanymi DDR - wzdłuż Obwodnicy Północnej, DK79 i DW903. Odcinki DDR będą oświetlone.

Jaworznicki Rower Miejski - w ramach projektu zostanie wynajęty kompleksowy system wraz z rowerami.

Cel główny Projektu:

Głównym i bezpośrednim celem niniejszego projektu jest zwiększona atrakcyjność transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców Jaworzna.

Cele pośrednie Projektu:

  • Większa liczba podróży transportem zbiorowym, w skutek wykreowania głównego węzła przesiadkowego, oferującego wysoki poziom sprawności i niezawodności funkcjonowania.
  • Zwiększenie poziomu komplementarności i integracji transportu dzięki budowie parkingów "park&ride" i "bike&ride" na potrzeby systemu powiązanego parkowania i dróg rowerowych.
  • Zwiększenie udziału transportu rowerowego w Jaworznie, dzięki budowie bezpiecznych dróg rowerowych o funkcjach transportowych realizujących obsługę podróży obligatoryjnych i funkcjach rekreacyjnych oraz turystycznych.
Planowane efekty: Wartość docelowa:
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.
Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" 1 szt.
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" 92 szt.
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" 6 szt.
Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" 1 szt.
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" 300 szt.
Długość wyznaczonych buspasów 120 m
Długość wybudowanych dróg dla rowerów 11 km
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" 20 000 szt.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 9 stycznia 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 39 757 085,49 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 192 985,08 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie", poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".

ObrazekObrazekObrazek