Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

E-Urzędy

"e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną"

Poprawa jakości standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji przez Elektroniczną Platformę Usług Publicznych (ePUAP) w 6 jednostkach samorządu terytorialnego (JST), poprzez:

 • uruchomienie nowych e-usług,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników JST,
 • wdrożenie lub modernizację Elektronicznych Systemów Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 • wdrożenie lub modernizacja systemów dziedzinowych wspierających świadczenie e-usług,
 • kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Główne zadania:   

 • Podniesienie świadomości i promocja e-usług świadczonych przez 6 JST woj. śląskiego
 • Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników 6 JST dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 6 JST woj. śląskiego
 • Wzrost liczby usług uruchomionych na platformie e-pPUAP w 6 JST woj. śląskiego
 • Modernizacja/wdrożenie EZD w 6 JST woj. śląskiego i wdrożenie/modernizacja systemów dziedzinowych dla automatyzacji e‑usług
 • Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego w 6 JST

Partnerzy projektu:

 • Miasto Jaworzno - lider projektu
 • Miasto Sosnowiec
 • Gmina Tarnowskie Góry
 • Gmina Świerklaniec
 • Gmina Wielowieś
 • Gmina Zbrosławice

Wartość projektu: 4 052 176,00 zł
Wielkość dofinansowania: 3 444 264,60 zł (85%)
Wkład własny JST - 607 811,40 zł (15%)

Okres realizacji: 01.04.2014 r. - 31.08.2015 r. (okres realizacji został przedłużony do 30.09.2015 r.)

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.