Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości

Marzenia-Wiedza-Sukces

Projekt pod nazwą „Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości – Marzenia-Wiedza-Sukces” został złożony w marcu 2009 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt polegał na organizacji zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) ukierunkowanych na rozwój jednej z kompetencji kluczowych – przedsiębiorczości. Zajęcia były prowadzone w formie „Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości”. Ponadto w ramach projektu, zostały podjęte inne działania takie, jak: szkolenie nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości, wydanie publikacji, konkurs dla uczestników klubów oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Grupę docelową projektu stanowili uczniowie jaworznickich szkół podstawowych i gimnazjów w sumie 496 osób oraz nauczyciele. W każdej szkole została utworzona grupa uczniów, którzy uczestniczyli
w zajęciach pozalekcyjnych. Wyjątek stanowiły Zespoły Szkół oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, gdzie zostały utworzone dwie grupy – jedna dla uczniów szkół podstawowych, a druga dla uczniów gimnazjów.

Cel projektu: wszechstronny rozwój uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ukierunkowany na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy ekonomicznej przygotowującej do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.10.2011

Całkowity koszt realizacji projektu: 205 186,91 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 205 186,91 zł

Strona internetowa projektu: www.jaworzno.pl/jskp/

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie:
www.efs.gov.pl

Obrazek