Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Szkoła Przyjazna Uczniom

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno‑hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie'' został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Infrastruktura placówek oświaty, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 czerwca 2009 roku w Katowicach, pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego (pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego) a Miastem Jaworzno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Jaworzna została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Opisywany projekt polegał na przebudowie istniejącego obiektu dydaktycznego i dobudowie części nowego segmentu szkoły. Powierzchnia zmodernizowanej części szkoły wraz z przebudowaną infrastrukturą techniczną (w tym sanitarną) wynosi 370,20 m2, natomiast powierzchnia do budowy, nowej części szkoły posiada powierzchnię 278,20 m2. Projekt przewidywał zakup i instalację nowoczesnej technologii żywieniowej wraz z wyposażeniem w części gastronomicznej obiektu. Został wykonany szereg prac w zakresie instalacji elektrycznych. Została wykonana nowa instalacja wodno‑kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Projekt zawierał również kompleksowy montaż elementów wentylacji wraz z oprzyrządowaniem w pracowniach nauki. Działania miały kluczowe znaczenie dla rozwoju szkoły oraz zapewniły, poprzez wymieniony wyżej równy dostęp do nauki, ograniczenie występowania zjawiska „wykluczenia społecznego”.

Głównym celem projektu był wzrost dostępności do nauki i poprawa warunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Realizacja projektu zapewni równy dostęp do edukacji na odpowiednim poziomie dla uczniów z terenów wiejskich i miejskich.

Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy,
 • wzrost dostępności do nauki i poprawa warunków kształcenia w ZSP nr 4 w Jaworznie,
 • likwidacja dysproporcji w zakresie wyposażenia pracowni w niezbędny sprzęt oraz pomocy naukowych pomiędzy placówkami nauki zawodu w województwie śląskim.

Etapy realizacji projektu:

 • Wykonanie projektu budowlanego;
 • Opracowanie studium wykonalności;
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne;
 • Roboty budowlano – montażowe wraz z zagospodarowaniem;
 • Technologia żywieniowa i wyposażenie – dostawa i montaż;
 • Przebudowa kabla zasilającego i rury ochronne;
 • Instalacja oświetleniowa i oświetlenie, instalacja zasilająca, gniazda wtyczkowe i siła;
 • Instalacja odgromowa, instalacje towarzyszące;
 • Instalacje wod.- kan.;
 • Instalacja c.o.;
 • Montaż elementów wentylacji wraz z oprzyrządowaniem;
 • Promocja projektu;
 • Nadzory branżowe;
 • Rozliczenie projektu.

Okres realizacji projektu: lipiec 2009 - sierpień 2010

Wartość projektu: 2 590 487, 01 zł

Poziom dofinansowania: 2 201 913,95 zł

Wkład własny Gminy: 388 573,06 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Obrazek