Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja dla przedsiębiorców dot. użytkowania wieczystego

18 lutego 2019, 14:46

Informacja dla przedsiębiorców dot. użytkowania wieczystego

Informacja dla przedsiębiorców dot. użytkowania wieczystego

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W stosunku do przedsiębiorców, będących użytkownikami wieczystymi gruntów, podlegających przekształceniu z mocy ustawy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których wykonywana jest działalność gospodarcza w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, przy opłacie przekształceniowej płatnej przez okres 20 lat, stanowi pomoc publiczną.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.

Przedsiębiorca nie wchodzi w rygor pomocy publicznej w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 proc.

Nieprzekraczalny termin na złożenie oświadczenia to 3 miesiące od dnia przekształcenia, tj. od dnia 1 stycznia 2019r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Skarbu w godzinach pracy Urzędu, tel.: 32 618 15 68, 32 618 15 69, 32 618 16 54.