Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Szansa na zatrudnienie!

25 stycznia 2016, 08:57

Od początku 2016 roku pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem osób do 30. roku życia mają możliwość skorzystania z dodatkowej formy wsparcia! Powiatowy Urząd Pracy może refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- Refundacja przysługuje w kwocie określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia - tłumaczy Wiesława Polańska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. - Umowa w sprawie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku życia, nie może zostać zawarta, z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania  w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja (12 miesięcy) oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowych informacji w tym temacie udziela Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie (ul. Północna 9b), pok.102 oraz pok.19 (w godzinach 8.00.-14.00, w czwartek 8.00.-16.00), tel. 32/6181927, 32/6181928. Więcej na www.pup-jaworzno.pl