Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nowe przepisy

30 grudnia 2015, 08:00

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków.  Najważniejszym z nich jest m.in. zakaz instalowania oczyszczalni drenażowych z doczyszczaniem ścieków w gruncie na obszarach tzw. aglomeracji.

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne - aglomeracja to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wsytarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Uchwałą Nr V/5/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 r., wyznaczono Aglomerację Jaworzno, która obejmuje tereny położone w województwie śląskim - w gminach Jaworzno i Mysłowice oraz w województwie małopolskim - w gminie Chełmek.

Informację, czy dana nieruchomość znajduje się w obrębie aglomeracji można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) określił nowe najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń i minimalny procent redukcji zanieczyszczeń jakie mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r. przy wprowadzaniu m.in. ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji lub poza aglomeracją, do ziemi lub do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego. Informacja o tych wskaźnikach jest decydująca przy rozpatrywaniu wniosków.

Przed terminem wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dokonać zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie wraz z niezbędnymi dokumentami. Oprócz tych wymaganych prawem budowlanym należy podać wskaźniki deklarowane przez producenta dla zanieczyszczeń lub ich redukcji, zgodnie z ww. rozporządzeniem. Do budowy oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Po wykonaniu przydomowej oczyszczalni, przed rozpoczęciem jej eksploatacji należy dokonać jej zgłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zgłoszenie złożone do organu ochrony środowiska można uznać za dokonane jeżeli zawiera wszystkie elementy określone w art.152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.). Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.