Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Porządkowanie odwodnienia w Śródmieściu

16 listopada 2015, 11:07

Wzdłuż ulicy Krakowskiej i Grunwaldzkiej w centrum miasta, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Braci Gutmanów i Olszewskiego, trwają obecnie prace obejmujące zadania z zakresu uporządkowania istniejącego systemu odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych. W ramach inwestycji zostanie odtworzona także sama nawierzchnia ulic, z uwzględnieniem planowanej na przyszły rok budowy dróg rowerowych w ramach projektu IDR.

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania, w ramach których powstaną dwa kolektory zbiorcze wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi.

- Dzięki temu uporządkowane zostanie odwodnienie ul. Krakowskiej, a wykonany przelew awaryjny odciąży istniejący kanał ogólnospławny biegnący wzdłuż ul. Olszewskiego - tłumaczy zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Po zakończeniu prac ziemnych, wykonawca robót przystąpi do odtworzenia nawierzchni ulic.

Mając na uwadze planowaną na 2016 rok budowę dróg dla rowerów, miasto przekazało wykonawcy trwających robót także projekty inwestycji pn. Integracja Dróg dla Rowerów. Dzięki temu budowa kanału deszczowego i przykanalików będzie respektować zaprojektowaną geometrię drogi, w szczególności w zakresie właściwej lokalizacji wpustów ulicznych. Także modernizacja samej nawierzchni ulic będzie prowadzona z wzięciem pod uwagę planowanego przebiegu DDR.

Obecnie prace prowadzone są głównie na poboczach ulic, jednak zadanie przewiduje także ingerencję w nawierzchnię dróg, dlatego kierowcy poruszający się modernizowanym odcinkiem powinni zachować szczególną ostrożność i spodziewać się okresowych utrudnień w ruchu.