Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pytania dot. wypasu owiec w Bacówce

27 maja 2020

14 maja br. pocztą mailową, do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęły poniższe pytania redaktora naczelnego gazety "Co Tydzień" Pana Franciszka Matysika dot. wypasu owiec w Bacówce. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi, które zostały wysłane drogą mailową.

1. "Dlaczego miasto zrezygnowało z umowy na wypas owiec w Bacówce?"

Gmina nie zrezygnowała z umowy. Ostatnia z zawartych, na podstawie zamówienia publicznego, umowa na wypas owiec zakończyła się we wrześniu 2019 roku.

2. "Kto osobiście wydał taką decyzję aby w tym obszarze szukać oszczędności?"

Nikt nie wydawał decyzji o szukaniu oszczędności w tym obszarze. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Betlejem zakończyła się 2019 r. To nie oszczędność, to opis faktycznego stanu prawnego. Należy dodać, że Gmina nigdy nie uzależniała pobytu w tym miejscu Wspólnoty od realizacji jakichkolwiek zadań związanych z umowami. Co więcej, ani Urząd Miejski, ani obecny dzierżawca terenu nie kierował w stosunku do Wspólnoty próśb o opuszczenie Bacówki. Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Mikołowie, dalej ŚOB, jako administrator terenu potwierdza otwartość na dalszą współpracę.

3. "Jak to możliwe, że od trzech lat nie udało się gminie podłączyć energii elektrycznej do Bacówki, zaznaczam, że na własny koszt przyłącze to wykonała Wspólnota Betlejem?"

Gmina nigdy nie zapewniała dostawy prądu do obiektu Bacówka. Kwestia podłączenia energii była inicjatywą Stowarzyszenia Betlejem, a nie Gminy i jej pracowników. Obecny dzierżawca terenu (ŚOB) podjął niezbędne działania celem podłączenia sieci elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Parku. Stosowny wniosek został złożony do gestora sieci i aktualnie trwa procedura projektowa.

4. "Czy ze względu na brak gospodarza w Bacówce będzie jakiś stróż albo inne zabezpieczenie szczególnie przeciwpożarowe? Ile to będzie kosztować rocznie?"

Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Śląskim Ogrodem Botanicznym, teren obejmujący swym zasięgiem cały Gródek, w tym także obszar Bacówki, został przekazany pod opiekę ŚOB. ŚOB odpowiada też za utrzymanie obecnej infrastruktury w należytym stanie oraz zapewnienie wymaganych prawem warunków bezpieczeństwa. Podmiot ten jest władny do podejmowania decyzji w tym zakresie.

5. "Czy były prowadzone rozmowy ze wspólnotą Betlejem, podczas których przedstawiciele tej wspólnoty dowiedzieliby się o planowanych zmianach?"

W kwestiach przyrodniczych, w tym biologicznego wykaszania muraw, nadzór nad realizacją zadań prowadzony jest przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Wydział utrzymuje więc stały kontakt z wykonawcami. Pracownicy udzielają także bieżących informacji na temat planowanych działań w danym roku. Takie były przekazywane również Wspólnocie.

6. "Czy oszczędności na poziomie 35 000 zł w stosunku do korzyści szczególnie wizerunkowych Jaworzna na Gródku są tego warte?"

Niezasadne jest mówienie o oszczędnościach na działaniu związanym z utrzymaniem muraw kserotermicznych. Gmina podpisała umowę ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie na opiekę i zapewnienie kierunkowego, unikalnego rozwoju tego miejsca, w tym na utrzymanie muraw kserotermicznych w należytym stanie.