Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działka mieszkaniowo-usługowa przy ul. Krakowskiej - przetarg

23 lutego 2022, 08:06

Działka mieszkaniowo-usługowa przy ul. Krakowskiej - przetarg

Działka mieszkaniowo-usługowa przy ul. Krakowskiej - przetarg

W środę, 9 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej przy ul. Krakowskiej w Jaworznie.

Działka gminna nr 3381/1 o powierzchni 2478 m² w obrębie geodezyjnym Byczyna (306) m. Jaworzna, położona jest przy ul. Krakowskiej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr Nr KA1J/00025713/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działka gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana przy ul. Krakowskiej w Jaworznie. Działka o kształcie prostokąta, o proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską, dość licznie drzewami, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych. W północnej części działki zlokalizowany jest żelbetowy słup telekomunikacyjny, z przebiegającą ponad działką siecią teletechniczną oraz podziemna sieć telekomunikacyjna.

Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. Działka położona przy drodze o powierzchni asfaltobetonowej. Działka przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi krajowej nr 79 ul. Krakowskiej, klasy GP. Informacje dot. możliwości i warunków uzyskania zezwolenia na urządzenie zjazdu uzyskać można w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: W dziale III KW wpisana jest odpłatna służebność drogi przez ww. działkę, pasem szerokości 7 m wzdłuż granicy z działkami oznaczonymi l. kat 3833 i 3384 od ul. Krakowskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki l. kat 3385/7.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MNU12 - Zabudowa mieszkaniowo -  usługowa o niskiej intensywności.

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej intensywności, oznaczonych symbolami MNU01 - MNU19, z zastrzeżeniem § 2, ustala się poniższe przeznaczenia terenów:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) zabudowa usługowa obejmująca usługi społeczne, gastronomiczne, handel detaliczny i drobne rzemiosło, również występująca jako jedyne zagospodarowanie działki – w szczególności usługi takie jak np.: sklepy osiedlowe, służba zdrowia, opieka społeczna, gabinety i biura świadczące usługi specjalistyczne, z zastrzeżeniem pkt 4;
3) budynki gospodarcze i garaże powiązane z przeznaczeniami wymienionymi w pkt 1 i 2;
4) ograniczenia zagospodarowania:
a) prowadzona działalność usługowa nie może wprowadzać uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, w szczególności w zakresie emisji hałasu, zapylenia i odorów oraz związanych ze stałym parkowaniem pojazdów na drogach obsługujących,
b) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczych na otwartym terenie, takich jak: składowanie materiałów, towarów i produktów oraz postój maszyn i pojazdów budowlanych, maszyn i ciągników rolniczych, pojazdów ciężarowych i przyczep do przewozu ładunków oraz osób o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego,
d) zakazuje się zbierania, gromadzenia i przetwarzania odpadów, jako działalności podstawowej

Cena wywoławcza działki: 270.410,00 zł netto. Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 2 marca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: "Przetarg - działka nr 3381/1 w obr. geod. Byczyna". Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 9 marca 2022 r. od godz. 10:20, sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Szczegóły na https://www.bip.jaworzno.pl/a,40771,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html