Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

14 grudnia 2021, 07:45

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym we wtorek, 21 grudnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 37 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Raport z realizacji "Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030" obejmujący okres sprawozdawczy: od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022- 2034.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2022 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 roku.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie w ośmioletnia Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 1 w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Jaworznie.
 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaworznie.
 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2022 - 2025 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2026 - 2029.
 32. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 33. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 34. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 35. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 36. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 37. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.