Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

MPZP uzupełniający tereny mieszkaniowe w Jaworznie

24 listopada 2021, 14:09

MPZP uzupełniający tereny mieszkaniowe w Jaworznie

MPZP uzupełniający tereny mieszkaniowe w Jaworznie

Gmina przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzupełniającego tereny mieszkaniowe w Jaworznie.

Uwaga: w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Jaworzno zmienią się granice obrębów ewidencyjnych i część działek otrzyma nowe numery.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego i strategicznej oceny.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do 22 grudnia 2021 r.:

  • na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.
  • lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy.

Złożone wnioski, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki. Równocześnie informuję, że szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne  /  Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje: tel. 32 6181621 lub 32 6181641 w godzinach pracy urzędu.