Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III"

15 listopada 2021, 15:02

Plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III

Plan zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III"

Przypominamy, że od 29 października do 30 listopada 2021 r. wszyscy mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna - nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami - odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM (dostęp dla mieszkańców jest bezpłatny). Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 24 listopada 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Każda osoba, która kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, może do 14 grudnia 2021 r. wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej https://www.bip.jaworzno.pl/m,19781,projekt-wylozony.html

Informacje na ten temat zamieszczono również na miejskiej stronie internetowej - https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6869/plan_zagospodarowania_przestrzennego_dabrowa_narodowa_iii.html

Zagospodarowanie przestrzenne w osiedlu Dąbrowa Narodowa wymaga aktualizacji ze względu na przyjęte w ubiegłym roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jaworzna. Nowe funkcje w obszarze planu "Dąbrowa Narodowa III" zakładają uregulowanie przestrzeni dla przyszłej zabudowy mieszkaniowej i funkcjonowania osiedla w nieodległej przyszłości po oddaniu najważniejszych inwestycji (budowa sieci kanalizacyjnej i drogowej - ul. Nowodługoszyńskiej i przebudowie ul. Katowickiej).

UWAGA! Nie jest prawdą, by obszar planu został zarezerwowany pod konkretny cel czy firmę. Taka informacja to fakenews! Obecnie trwają prace nad ustaleniami planistycznymi z udziałem mieszkańców, które mają zdecydować o funkcji tego miejsca w obszarze Dąbrowy Narodowej i Łubowca. W związku z powyższym, Urząd Miejski z całą mocą dementuje plotkę jakoby w tym miejscu miały stanąć "hotele robotnicze" dla pracowników fabryki IZERY.

Te dwie procedury planistyczne - czyli MPZP Wojska Polskiego (plan w kierunku ustalenia strefy przemysłowej) i MPZP Dąbrowa Narodowa III (plan w kierunku ustaleń dla zabudowy mieszkaniowej - według analiz teren jest doskonałą lokalizacją funkcji mieszkaniowej w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. Dzielnica postrzegana jest jako szczególnie atrakcyjne do zamieszkania), dzieją się niezależnie od siebie i w różnym przedziale czasowym! Zgodna z oczekiwaniami i wolą mieszkańców budowa śladu drogi pn. Nowodługoszyńska otworzy nowe możliwości rozwojowe dla Dąbrowy Narodowej. Wkrótce rozpocznie się również przebudowa ulicy Katowickiej, która po zakończeniu prac kanalizacyjnych i postępowaniu przetargowym, zostanie przekazana do modernizacji wykonawcy. Dzięki planowanym do realizacji pracom pod jezdnią ul. Katowickiej powstanie kanał burzowy odprowadzający opady z ulicy do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego. Sama ulica zostanie odtworzona, dodane zostaną pasy dla rowerów i chodniki po obu stronach. Drugi kanał odprowadzający wodę powstanie pod ul. Nowodługoszyńską - nieistniejącą dotąd, ale wytyczoną w terenie drogą w północnej części osiedla. Ponad dwukilometrowa ulica Nowodługoszyńska ma być drogą otwierającą możliwość zabudowy działek budowlanych w Dąbrowie Narodowej, do których - mimo przeznaczenia ich pod budownictwo - nie było dotąd dojazdu. W ramach projektu odwodnieniowego powstanie tłuczniowy ślad tej drogi, który będzie stanowił podbudowę pod przyszły układ drogowy.