Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wykonawca inwestycji odwodnienia Dąbrowy Narodowej wyłoniony

18 października 2021, 13:58

Wykonawca inwestycji odwodnienia Dąbrowy Narodowej wyłoniony

Wykonawca inwestycji odwodnienia Dąbrowy Narodowej wyłoniony

W przetargu publicznym wyłoniony został wykonawca odwodnienia w ramach zadania pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna - ul. Nowodługoszyńska, ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków. Plac budowy został przekazany 6 października 2021 r. konsorcjum firm GAMA Sp z o.o., Ecc Pax sp z o.o. oraz Eko Projekt Janusz Orłowski.

- Założeniem inwestycji jest budowa odwodnienia Dąbrowy Narodowej w rejonie ulic Storczyków, Syrokomli oraz Rejtana. Wody opadowe z tego terenu zostaną odprowadzone kolektorami deszczowymi zlokalizowanymi w śladzie ul. Nowodługoszynskiej do dwóch zaprojektowanych zbiorników retencyjnych. Łącznie zaplanowano budowę około sześciu kilometrów sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po tych pracach - mówi Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.

Wykonawca - konsorcjum firm: GAMA Sp z o.o., Ecc Pax sp z o.o. oraz Eko Projekt Janusz Orłowski - został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, a wartość podpisanej umowy to 10 147 500,00 zł. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na koniec października 2022 roku.

Obrazek