Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działka usługowa przy ul. K.Pniaka na sprzedaż

24 sierpnia 2021, 11:35

Działka usługowa przy ul. K.Pniaka na sprzedaż

Działka usługowa przy ul. K.Pniaka na sprzedaż

W czwartek, 16 września 2021 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. kpt. Karola Pniaka w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana działka, oznaczona geodezyjnie nr 174 o powierzchni 0,1284 ha, o użytku "Bp" (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), w obr. geod. 89 m. Jaworzna, objęta księgą wieczystą nr KA1J/00016040/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka, położona jest w Jaworznie na terenie dzielnicy Pieczyska po zachodniej stronie końcowego odcinka ul. Kpt. Karola Pniaka, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Przemysłową, na terenach peryferyjnych miasta. Stanowi ona teren niezabudowany, niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty roślinnością niepielęgnowaną niską, o kształcie regularnym i powierzchni umożliwiającej jej racjonalne wykorzystanie, położony przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Na terenie działki stwierdzono obecność pozostałości posadzek po wyburzonym budynku i innych nawierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są: przedwojenna, kilkurodzinna zabudowa mieszkalna oraz tereny poprzemysłowe po byłej cementowni z dużą ilością gruzu po wyburzonych obiektach przemysłowych. W dalszej odległości, w rejonie początkowego odcinka ulicy znajduje się hotel „AQUA” i znajdujący się w budowie budynek użytkowy.

Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Z rysunkiem przebiegu sieci oraz treścią operatu szacunkowego zawierającego szczegółowy opis zbywanej działki, można zapoznać się w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 2U2 - tereny zabudowy usługowej

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto): 130 900,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w pieniądzu, w wysokości 13 090,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100) wnieść należy w terminie do 9 września 2021 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer konta bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu), z dopiskiem "Przetarg - nieruchomość obejmująca działkę nr 174 w obrębie 89 m. Jaworzna".

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Grunwaldzka 52, tel. 32 61 81 654 w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.jaworzno.pl/a,39701,prezydent-miasta-jaworzna-wykonujacy-zadania-z-zakresu-administracji-rzadowej-oglasza-pierwszy-przet.html