Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN1800 "LONTY" w Jaworznie

26 lipca 2021, 07:30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN1800 LONTY w Jaworznie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN1800 "LONTY" w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN1800 "LONTY" w Jaworznie w obszarze wskazanym na załączniku graficznym oraz o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego i strategicznej oceny.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do 13 sierpnia 2021 r.:

  • na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.
  • lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy.

Szczegółowe informacje: