Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

14 lipca 2021, 14:03

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych - fot. MZNK Jaworzno

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych - fot. MZNK Jaworzno

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Zmiany dotyczą m.in. kryterium dochodowego i sposobu jego naliczania, wywiadu środowiskowego i to komu dodatek przysługuje. Wprowadzony został także nowy wzór wniosku i deklaracji o dochodach.

W grudniu ubiegłego roku sejm znowelizował niektóre ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r. Najważniejsze zmiany podajemy poniżej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie pod numerami telefonów (32) 745 10 77 lub (32) 745 10 78

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021:

Nowe wzory wniosku i deklaracji

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Zostały one wprowadzone uchwałą nr XXXII/417/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  27 maja 2021 r. Dokumenty można pobrać ze strony www.mznk.jaworzno.pl/nieruchomosci zakładka Dokumenty do pobrania.

Wnioskodawcy, a także zarządcy budynków (którzy potwierdzają informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) muszą pamiętać, aby dokonywać tych czynności  na poprawnym, nowym wniosku. Istotną zmianą jest również właściwe ustalenie wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Teraz potwierdzane będą wydatki, które ponoszone są w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Jakie kryteria należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby - 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
 • dla 2 osób - 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
 • dla 3 osób - 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
 • dla 4 osób - 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
 • dla 5 osób - 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
 • dla 6 osób - 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²
 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób - dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym - ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.  

Nowa definicja dochodu

Od 1 lipca obowiązywać będzie definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd miasto zobowiązane było wprowadzić nowy (przykładowy) druk zaświadczenia o dochodach.

W przypadku tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawia przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wymagane druki do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w siedzibie  Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b lub na stronie www.mznk.jaworzno.pl w zakładce Nieruchomości. Informacje o dodatkach mieszkaniowych można uzyskać pod numerami telefonów (32) 745 10 77 lub (32) 745 10 78.