Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

18 czerwca 2021, 12:00

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 24 czerwca br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

W punkcie 3, w debacie nad Raportem o stanie gminy Miasta Jaworzna za 2020 r. głos zabrać mogą mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób - zgodnie z art. 28 aa ust. 6 i ust.7 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2020, poz.713 z późn. zm.). Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w kopercie opisanej "Debata- Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 r." najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Miejskiej w Jaworznie tj. do 23 czerwca 2021 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie gminy.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z 25 marca oraz 27 maja 2021r.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 rok - debata.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 rok.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaworzno na rok szkolny 2021/2022.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2020 r.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2020 rok.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 26 maja 2021 r. znak: NPII.4131.1.525.2021.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kolektora ogólnospławnego DN1800 "LONTY" w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem Klubu "Kasztan", przy ul. Kasztanowej 30, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem Klubu "Niko" w Byczynie, przy ul. Na Stoku 14, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem Klubu Środowiskowego "Pod Skałką", przy ul. Dąbrowskiego 17, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej, położonej przy ul. Jagiellońskiej 3, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
 22. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.