Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum"

31 maja 2021, 08:49

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum"

Od 28 maja do 29 czerwca 2021 r. można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Jaworznie, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym przedstawionym obok, wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie, z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych oraz po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 32 618 16 21.

Z projektem planu można zapoznać się również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 16 czerwca 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2021 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.
  • lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki. Równocześnie informuję, że szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne  /  Ochrona danych osobowych.

Równocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem WOOŚ.410.491.2020.PB z 22 grudnia 2020 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Opinią Sanitarną  NS/NZ/522/15-1/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu zmiany planu: tel. 32 61 81 621 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl